Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2011Metamorphic HEMT MMICs and modules operating between 300 and 500 GHz
Tessmann, A.; Leuther, A.; Hurm, V.; Kallfass, I.; Massler, H.; Kuri, M.; Riessle, M.; Zink, M.; Lösch, R.; Seelmann-Eggebert, M.; Schlechtweg, M.; Ambacher, O.
Zeitschriftenaufsatz
2011A W-band x 12 multiplier MMIC with excellent spurious suppression
Weber, R.; Lewark, U.J.; Leuther, A.; Kallfass, I.
Zeitschriftenaufsatz
2010Low-noise amplifiers in d-band using 100 nm and 50 nm mHEMT technology
Weissbrodt, E.; Kallfass, I.; Weber, R.; Tessmann, A.; Massler, H.; Leuther, A.
Konferenzbeitrag
2010A w-band active frequency-multiplier-by-six in waveguide package
Kallfass, I.; Tessmann, A.; Massler, H.; Kuri, M.; Riessle, M.; Zink, M.; Leuther, A.
Konferenzbeitrag
2009A 144 GHz power amplifier MMIC with 11dBm output power, 10 dB associated gain and 10 % power-added efficiency
Kallfass, I.; Pahl, P.; Massler, H.; Leuther, A.; Tessmann, A.; Koch, S.; Zwick, T.
Konferenzbeitrag
2008Millimeter-wave and submillimeter-wave MHEMT LNA MMICs
Tessmann, A.; Leuther, A.; Massler, H.; Kuri, M.; Lösch, R.; Schlechtweg, M.; Ambacher, O.
Konferenzbeitrag