Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2014Low noise amplifier MMICs for 325 GHz radiometric applications
Diebold, S.; Kühn, J.; Hülsmann, A.; Leuther, A.; Dahlberg, K.; Jukkala, P.; Kantanen, M.; Kallfass, I.; Zwick, T.; Närhi, T.
Conference Paper
2013A broadband amplifier MMIC with 105 to 140 GHz bandwidth
Diebold, S.; Pahl, P.; Wagner, S.; Massler, H.; Tessmann, A.; Leuther, A.; Zwick, T.; Kallfass, I.
Conference Paper