Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.

Atlas hodnotenia zranitel'nosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Atlas zur Sicherheitsanfälligkeit und Risikobewertung für die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels auf dem Gebiet der Hauptstadt der Slowakischen Republik, Bratislava
 
: Bogen, M.; Konrad, I.; Kozová, M.; Lückerath, D.; Pauditová, E.; Pecho, J.; Rehačková, T.; Streberová, E.; Šteflovičová, Miroslava; Šteflovičová, Monika

:
Volltext urn:nbn:de:0011-n-6217127 (36 MByte PDF)
MD5 Fingerprint: dee1b84af5bd09661771a603645f1846
Erstellt am: 28.1.2021


Bratislava: Útvar Hlavnej Architektky, Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava, 2020, 120 S.
ISBN: 978-80-570-2203-9
European Commission EC
H2020; 653522; RESIN
Slowakisch
Buch, Elektronische Publikation
Fraunhofer IAIS ()

Abstract
Atlas dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy nadväzuje na spoluprácu hlavného mesta v projekte H2020 Mestá a infratruktúry odolné vo?i dôsledkom zmeny klímy (Climate resilient cities and infrastructures RESIN), podporeného grantom zo schémy EÚ pre aplikovaný výskum nazývanej Horizont 2020. Celkovo bolo do projektu, ktorý sa realizoval v rokoch 2015 2018, zapojených 17 partnerov z 15 krajín EÚ, z prevane výskumných intitúcií a medzinárodných spolo?ností. Nechýbali ani pilotné mestá: Parí, Bilbao, Manchester a Bratislava. Prínosom projektu bola spolo?ná tvorba (tzv. co-creation) nástrojov dôleitých pre plánovanie rozvoja mesta aj vzh?adom k jeho odolnosti (reziliencii) vo?i prejavom zmeny klímy (extrémne teplo ty, zráky a pod.). Bratislava sa spolupodie?ala na tvorbe týchto nástrojov, pri?om získala monos? vytvori? unikátne zdroje informácií a nástroje pre potreby plánovania rozvoja mesta a plnenia medzinárodných záväzkov pri prispôsobovaní mesta dopadom zmeny klímy, akými je aj tento atlas. Hodnotenie zranite?nosti miest na zmenu klímy je primárnym záujmom Európskej komisie pri monitorovaní záväzkov miest v rámci iniciatívy Mayors Adapt Dohovoru primátorov a starostov o klíme. Preto je hodnotenie zranite?nosti HM SR Bratislavy vo vybraných sektoroch jednou z úloh Ak?ného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území HM SR Bratislavy.

: http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-621712.html