Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.

Concept for a trusted boot

 
: Reuter, R.

:
Volltext urn:nbn:de:0011-n-1125935 (1.1 MByte PDF)
MD5 Fingerprint: 387b15ab94d9524d3364e3e6e600675b
Erstellt am: 4.12.2009


Karlsruhe, 2009, 66 S.
Karlsruhe, Hochschule, Bachelor Thesis, 2009
Deutsch
Bachelor Thesis, Elektronische Publikation
Fraunhofer SIT ()

: http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-112593.html