Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.

World-beaters in GaAs electronics.

Weltrekorde in der GaAs-Elektronik
 
: Diehl, R.

III-Vs Review 6 (1993), No.4, pp.63 : Abb.
ISSN: 0959-3527
ISSN: 0961-1290
English
Journal Article
Fraunhofer IAF ()
6 K-HEMT-gate array; GaInP/GaAs-HBT; microelectronics; Mikroelektronik; ultrafast A/D converter; ultraschnelle A/D-Wandler

: http://publica.fraunhofer.de/documents/PX-42172.html