Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2021Diffractive beam shaper for multiwavelength lasers for flow Cytometry
Han, Yong; Zhao, Jingjing; Jiao, Zeheng; Chao, Zixi; Tárnok, Attila; You, Zheng
Zeitschriftenaufsatz, Konferenzbeitrag
2019A metal-organic framework for efficient water-based ultra-low-temperature-driven cooling
Lenzen, Dirk; Zhao, Jingjing; Ernst, Sebastian-Johannes; Wahiduzzaman, Mohammad; Inge, A. Ken; Fröhlich, Dominik; Xu, Hongyi; Bart, Hans-Jörg; Janiak, Christoph; Henninger, Stefan; Maurin, Guillaume; Zou, Xiaodong; Stock, Norbert
Zeitschriftenaufsatz
2015Towards model-based derivation of systems in the industrial automation domain
Fang, Miao; Leyh, Georg; Doerr, Joerg; Elsner, Christoph; Zhao, Jingjing
Konferenzbeitrag