Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2021NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization
Wang, Caiyong; Wang, Yunlong; Zhang, Kunbo; Muhammad, Jawad; Lu, Tianhao; Zhang, Qi; Tian, Qichuan; He, Zhaofeng; Sun, Zhenan; Zhang, Yiwen; Liu, Tianbao; Yang, Wei; Wu, Dongliang; Liu, Yingfeng; Zhou, Ruiye; Wu, Huihai; Zhang, Hao; Wang, Junbao; Wang, Jiayi; Xiong, Wantong; Shi, Xueyu; Zeng, Shao; Li, Peihua; Sun, Haodong; Wang, Jing; Zhang, Jiale; Wang, Qi; Wu, Huijie; Zhang, Xinhui; Li, Haiqing; Chen, Yu; Chen, Liang; Zhang, Menghan; Sun, Ye; Zhou, Zhiyong; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Tapia, Juan; Valenzuela, Andrés; Busch, Christoph; Gupta, Gourav; Raja, Kiran; Wu, Xi; Li, Xiaojie; Yang, Jingfu; Jing, Hongyan; Wang, Xin; Kong, Bin; Yin, Youbing; Song, Qi; Lyu, Siwei; Hu, Shu; Premk, Leon; Vitek, Matej; Struc, Vitomir; Peer, Peter; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Jaryani, Farhang; Nasab, Samaneh Salehi; Moafinejad, Seyed Naeim; Amini, Yasin; Noshad, Morteza
Konferenzbeitrag
2020Microstructure and Properties of an Al 6061/Galvanized Plate Fabricated by CMT Welding
Zhang, Qi; Zhang, Peilei; Zhishui, Yu; Hua, Yan; Haichuan, Shi; Di, Wu; Shaowei, Li; Yingtao, Tian
Zeitschriftenaufsatz
2019Development of a new format of competitive immunochromatographic assay using secondary antibody–europium nanoparticle conjugates for ultrasensitive and quantitative determination of ochratoxin A
Majdinasab, Marjan; Zareian, Mohsen; Zhang, Qi; Li, Peiwu
Zeitschriftenaufsatz
2019Histograms of Gaussian normal distribution for 3D feature matching in cluttered scenes
Zhou, Wei; Ma, Calwen; Yao, Tong; Chang, Peng; Zhang, Qi; Kuijper, Arjan
Zeitschriftenaufsatz
2018Comprehensive assessment of energy conservation and CO2 emissions mitigation in China’s iron and steel industry based on dynamic material flows
Zhang, Qi; Xu, Jin; Wang, Yujie; Hasanbeigi, Ali; Zhang, Wei; Lu, Hongyou; Arens, Marlene
Zeitschriftenaufsatz
2017Implementation of an integrated differential readout circuit for transistor-based physically unclonable functions
Willsch, Benjamin; Müller, Kai-Uwe; Zhang, Qi; Hauser, Julia; Dreiner, Stefan; Stanitzki, Alexander; Kappert, Holger; Kokozinski, Rainer; Vogt, Holger
Konferenzbeitrag
2017Pathways to a low-carbon iron and steel industry in the medium-term - the case of Germany
Arens, Marlene; Worrell, Ernst; Eichhammer, Wolfgang; Hasanbeigi, Ali; Zhang, Qi
Zeitschriftenaufsatz