Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2020Characteristics of the Results of a Theoretical Analysis of Energy and Electron Transfer Processes in Multimolecular Nanoassemblies
Zenkevich, E.I.; Kilin, D.; Borczyskowski, C. von; Zahn, D.R.T.
Zeitschriftenaufsatz
2020Macroheterocyclic Compounds - a Key Building Block in New Functional Materials and Molecular Devices
Koifman, O.I.; Ageeva, T.A.; Beletskaya, I.P.; Averin, A.D.; Yakushev, A.A.; Tomilova, L.G.; Dubinina, T.V.; Tsivadze, A.Y.; Gorbunova, Y.G.; Martynov, A.G.; Konarev, D.V.; Khasanov, S.S.; Lyubovskaya, R.N.; Lomova, T.N.; Korolev, V.V.; Zenkevich, E.I.; Blaudeck, T.; Borczyskowski, C. von; Zahn, D.R.T.; Mironov, A.F.; Bragina, N.A.; Ezhov, A.V.; Zhdanova, K.A.; Stuzhin, P.A.; Pakhomov, G.L.; Rusakova, N.V.; Semenishyn, N.N.; Smola, S.S.; Parfenyuk, V.I.; Vashurin, A.S.; Makarov, S.V.; Dereven’kov, I.A.; Mamardashvili, N.Z.; Kurtikyan, T.S.; Martirosyan, G.G.; Burmistrov, V.A.; Aleksandriiskii, V.V.; Novikov, I.V.; Pritmov, D.A.; Grin, M.A.; Suvorov, N.V.; Tsygankov, A.A.; Fedorov, A.Y.; Kuzmina, N.S.; Nyuchev, A.V.; Otvagin, V.F.; Kustov, A.V.; Belykh, D.V.; Berezin, D.B.; Solovieva, A.B.; Timashev, P.S.; Milaeva, E.R.; Gracheva, Y.A.; Dodokhova, M.A.; Safronenko, A.V.; Shpakovsky, D.B.; Syrbu, S.A.; Gubarev, Y.A.; Kiselev, A.N.; Koifman, M.O.; Lebedeva, N.S.; Yurina, E.S.
Zeitschriftenaufsatz
2020Theoretical Analysis of Energy and Electron Transfer Processes in Multimolecular Nanoassemblies
Zenkevich, E.I.; Kilin, D.; Borczyskowski, C. von; Zahn, D.R.T.
Zeitschriftenaufsatz
2019Surface effects and photoinduced relaxation processes in nanocomposites based on semiconductor quantum dots CdSe/ZnS and organic dye molecules
Zenkevich, E.I.; Stupak, A.P.; Kowerko, D.; Blaudeck, T.; Borczyskowski, C. von
Konferenzbeitrag
2012Formation principles and ligand dynamics of nanoassemblies of CdSe quantum dots and functionalised dye molecules
Blaudeck, T.; Zenkevich, E.I.; Abdel-Mottaleb, M.M.S.; Szwaykowska, K.; Kowerko, D.; Cichos, F.; Borczyskowski, C. von
Zeitschriftenaufsatz
2012Ligand exchange dynamics and temperature effects upon formation of nanocomposites based on semiconductor CdSe/ZnS quantum dots and porphyrins
Zenkevich, E.I.; Blaudeck, T.; Kowerko, D.; Stupak, A.P.; Cichos, F.; Borczyskowski, C. von
Zeitschriftenaufsatz
2012Size-dependent non-FRET photoluminescence quenching in nanocomposites based on semiconductor quantum dots CdSe/ZnS and functionalized porphyrin ligands
Zenkevich, E.I.; Blaudeck, T.; Milekhin, A.; Borczyskowski, C. von
Zeitschriftenaufsatz
2011Quantitative analysis of singlet oxygen (1O2) generation via energy transfer in nanocomposites based on semiconductor quantum dots and porphyrin ligands
Zenkevich, E.I.; Sagun, E.I.; Knyukshto, V.N.; Stasheuski, A.S.; Galievsky, V.A.; Stupak, A.P.; Blaudeck, T.; Borczyskowski, C. von
Zeitschriftenaufsatz