Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2022Surface modification on copper particles toward graphene reinforced copper matrix composites for electrical engineering application
Shu, Shengcheng; Zhang, Qiang; Ihde, Jörg; Yuan, Qilong; Dai, Wen; Wu, Mingliang; Dai, Dan; Yang, Ke; Wang, Bo; Xue, Chen; Ma, Hongbing; Zhang, Xu; Han, Jiemin; Chen, Xuyuan; Lin, Cheng-Te; Ren, Wanbin; Ma, Yifei; Jiang, Nan
Zeitschriftenaufsatz
2021In vitro skin culture media influence the viability and inflammatory response of primary macrophages
Griffoni, Chiara; Neidhart, Berna; Yang, Ke; Groeber-Becker, Florian; Maniura-Weber, Katharina; Dandekar, Thomas; Walles, Heike; Rottmar, Markus
Zeitschriftenaufsatz
2021In-situ synthesis of graphene-like carbon encapsulated copper particles for reinforcing copper matrix composites
Shu, Shengchen; Yuan, Qilong; Dai, Wen; Wu, Mingliang; Dai, Dan; Yang, Ke; Wang, Bo; Lin, Cheng-Te; Wübben, Thomas; Degenhardt, Jost; Regula, Christoph; Wilken, Ralph; Jiang, Nan; Ihde, Jörg
Zeitschriftenaufsatz