Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2019Process variability - technological challenge and design issue for nanoscale devices
Lorenz, Jürgen; Bär, Eberhard; Barraud, Sylvain; Brown, Andrew R.; Evanschitzky, Peter; Klüpfel, Fabian; Wang, Liping
Zeitschriftenaufsatz
2016Process informed accurate compact modelling of 14-nm FinFET variability and application to statistical 6T-SRAM simulations
Wang, Xingsheng; Reid, Dave; Wang, Liping; Millar, Campbell; Burenkov, Alex; Evanschitzky, Peter; Baer, Eberhard; Lorenz, Juergen; Asenov, Asen
Konferenzbeitrag
2015Hierarchical variability-aware compact models of 20nm bulk CMOS
Wang, Xingsheng; Reid, D.; Wang, Liping; Burenkov, A.; Millar, C.; Lorenz, J.; Asenov, A.
Konferenzbeitrag
2014Simultaneous simulation of systematic and stochastic process variations
Lorenz, Jürgen; Bär, Eberhard; Burenkov, Alex; Evanschitzky, Peter; Asenov, Asen; Wang, Liping; Wang, Xingsheng; Brown, Andrew; Millar, Campbell; Reid, David
Konferenzbeitrag
2014Variability-aware compact model strategy for 20-nm bulk MOSFETs
Wang, Xingsheng; Reid, Dave; Wang, Liping; Burenkov, Alex; Millar, Campbell; Cheng, Binjie; Lange, Andre; Lorenz, Jürgen; Bär, Eberhard; Asenov, Asen
Konferenzbeitrag