Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2017Methods of Registration of Weak Radio Signals
Klimenko, S.; Klimenko, A.; Konich, K.; Nikitin, I.; Nikitina, L.; Malofeev, V.; Tyul’bashev, S.
Aufsatz in Buch
2017Search for and detection of pulsars inmonitoring observations at 111 MHz
Tyul’bashev, S.A.; Tyul’bashev, V.S.; Kitaeva, M.A.; Chernyshova, A.I.; Malofeev, V.M.; Chashei, I.V.; Shishov, V.I.; Dagkesamanskii, R.D.; Klimenko, S.V.; Nikitin, I.N.; Nikitina, L.D.
Zeitschriftenaufsatz
2016StarWatch 2.0: RFI filter for SETI signals
Klimenko, S.; Nikitin, I.; Nikitina, L.; Konich, K.; Reinartz, K.; Tyul'Bashev, S.
Konferenzbeitrag
2015Radio Astronomical Monitoring in Virtual Environment
Klimenko, Stanislav; Konich, Kira; Nikitin, Igor; Malofeev, Valery; Tyul'bashev, Sergey
Zeitschriftenaufsatz