Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2020Depth Profiling of Ion-Implanted 4H-SiC Using Confocal Raman Spectroscopy
Song, Ying; Xu, Zongwei; Liu, Tao; Rommel, Mathias; Wang, Hong; Wang, Yufang; Fang, Fengzhou
Zeitschriftenaufsatz
2020Photoluminescence and Raman Spectroscopy Study on Color Centers of Helium Ion-Implanted 4H-SiC
Song, Ying; Xu, Zongwei; Li, Rongrong; Wang, Hong; Fan, Yexin; Rommel, Mathias; Liu, Jiayu; Astakhov, Georgy V.; Hlawacek, Gregor; Li, Bingsheng; Xu, Jun; Fang, Fengzhou
Zeitschriftenaufsatz
2019Depth profiling of ion-implanted 4H-SiC using confocal Raman spectroscopy
Song, Ying; Xu, Zongwei; Liu, Tao; Rommel, Mathias; Wang, Hong; Fang, Fengzhou
Poster
2019Raman Characterization of Carrier Concentrations of Al-implanted 4H-SiC with Low Carrier Concentration by Photo-Generated Carrier Effect
Liu, Tao; Xu, Zongwei; Rommel, Mathias; Wang, Hong; Song, Ying; Wang, Yufang; Fang, Fengzhou
Zeitschriftenaufsatz
2019Raman Spectroscopy Characterization of Ion Implanted 4H-SiC and its Annealing Effects
Xu, Zongwei; Song, Ying; Rommel, Mathias; Liu, T.; Kocher, Matthias; He, Z.D.; Wang, H.; Yao, B.T.; Liu, L.; Fang, Fengzhou
Konferenzbeitrag
2019Surface-enhanced Raman scattering on nanodiamond-derived carbon onions
Song, Ying; Xu, Zongwei; Rosenkranz, Andreas; Rommel, Mathias; Shi, Changkun; Fang, Fengzhou
Zeitschriftenaufsatz
2018Investigation of Ga ion implantation-induced damage in single-crystal 6H-SiC
He, Zhongdu; Xu, Zongwei; Rommel, Mathias; Yao, Boteng; Liu, Tao; Song, Ying; Fang, Fengzhou
Zeitschriftenaufsatz
2018Topic review: Application of raman spectroscopy characterization in micro/nano-machining
Xu, Zongwei; He, Zhongdu; Song, Ying; Fu, Xiu; Rommel, Mathias; Luo, Xichun; Hartmaier, Alexander; Zhang, Junjie; Fang, Fengzhou
Zeitschriftenaufsatz