Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2021NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization
Wang, Caiyong; Wang, Yunlong; Zhang, Kunbo; Muhammad, Jawad; Lu, Tianhao; Zhang, Qi; Tian, Qichuan; He, Zhaofeng; Sun, Zhenan; Zhang, Yiwen; Liu, Tianbao; Yang, Wei; Wu, Dongliang; Liu, Yingfeng; Zhou, Ruiye; Wu, Huihai; Zhang, Hao; Wang, Junbao; Wang, Jiayi; Xiong, Wantong; Shi, Xueyu; Zeng, Shao; Li, Peihua; Sun, Haodong; Wang, Jing; Zhang, Jiale; Wang, Qi; Wu, Huijie; Zhang, Xinhui; Li, Haiqing; Chen, Yu; Chen, Liang; Zhang, Menghan; Sun, Ye; Zhou, Zhiyong; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Tapia, Juan; Valenzuela, Andrés; Busch, Christoph; Gupta, Gourav; Raja, Kiran; Wu, Xi; Li, Xiaojie; Yang, Jingfu; Jing, Hongyan; Wang, Xin; Kong, Bin; Yin, Youbing; Song, Qi; Lyu, Siwei; Hu, Shu; Premk, Leon; Vitek, Matej; Struc, Vitomir; Peer, Peter; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Jaryani, Farhang; Nasab, Samaneh Salehi; Moafinejad, Seyed Naeim; Amini, Yasin; Noshad, Morteza
Konferenzbeitrag
2021Privacy-Enhancing Face Biometrics: A Comprehensive Survey
Meden, Blaž; Rot, Peter; Terhörst, Philipp; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Scheirer, Walter J.; Ross, Arun A.; Peer, Peter; Struc, Vitomir
Zeitschriftenaufsatz
2020Learning Privacy-Enhancing Face Representations through Feature Disentanglement
Bortolato, Blaz; Ivanovska, Marija; Rot, Peter; Križaj, Janez; Terhörst, Philipp; Damer, Naser; Peer, Peter; Struc, Vitomir
Konferenzbeitrag
2020SSBC 2020: Sclera Segmentation Benchmarking Competition in the Mobile Environment
Vitek, M.; Das, A.; Pourcenoux, Yann; Missler, Alexandre; Paumier, C.; Das, S.; Ghosh, Ishita de; Lucio, Diego Rafael; Zanlorensi, Luiz Antonio; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Grebe, Jonas Henry; Kuijper, Arjan; Hu, J.; He, Y.; Wang, C.; Liu, H.; Wang, Y.; Sun, Z.; Osorio-Roig, D.; Rathgeb, Christian; Busch, Christoph; Tapia, Juan; Valenzuela, Andrés; Zampoukis, Georgios; Tsochatzidis, Lazaros; Pratikakis, Ioannis; Nathan, Sabari; Suganya, Ramamoorthy; Mehta, V.; Dhall, Abhinav; Raja, Kiran; Gupta, G.; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Akbari-Shahper, Mohsen; Jaryani, Farhang; Asgari-Chenaghl, Meysam; Vyas, Ritesh; Dakshit, Sagnik; Peer, Peter; Pal, Umapada; Struc, Vitomir; Menotti, David
Konferenzbeitrag