Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2018Quality assurance for mobile business applications
Holl, Konstantin
: Rombach, Dieter; Memon, A.
Dissertation
2010UNICORE 6 - recent and future advancements
Streit, A.; Bala, P.; Beck-Ratzka, A.; Benedyczak, K.; Bergmann, S.; Breu, R.; Daivandy, J.M.; Demuth, B.; Eifer, A.; Giesler, A.; Hagemeier, B.; Holl, S.; Huber, V.; Lamla, N.; Mallmann, D.; Memon, A.S.; Memon, M.S.; Rambadt, M.; Riedel, M.; Romberg, M.; Schuller, B.; Schlauch, T.; Schreiber, A.; Soddemann, T.; Ziegler, W.
Bericht
2010UNICORE 6 - recent and future advancements
Streit, A.; Bala, P.; Beck-Ratzka, A.; Benedyczak, K.; Bergmann, S.; Breu, R.; Daivandy, J.M.; Demuth, B.; Eifer, A.; Giesler, A.; Hagemeier, B.; Holl, S.; Huber, V.; Lamla, N.; Mallmann, D.; Memon, A.S.; Memon, M.S.; Rambadt, M.; Riedel, M.; Romberg, M.; Schuller, B.; Schlauch, T.; Schreiber, A.; Soddemann, T.; Ziegler, W.
Zeitschriftenaufsatz
2007Experimenting with software testbeds for evaluating new technologies
Lindvall, M.; Rus, I.; Donzelli, P.; Memon, A.; Zelkowitz, M.V.; Ackermann, B.; Anders, S.; Asgari, S.; Basili, V.; Costa, P.; Fellmann, J.; Hirschbach, D.; Hochstein, L.; Shull, F.; Tvedt, R.; Pech, D.
Zeitschriftenaufsatz
2005An evolutionary testbed for software technology evaluation
Lindvall, M.; Rus, I.; Shull, F.; Zelkowitz, M.; Donzelli, P.; Memon, A.; Basili, V.; Costa, P.; Tvedt, R.; Hochstein, L.; Asgari, S.; Ackermann, C.; Pech, D.
Zeitschriftenaufsatz
2003Advances in GUI testing
Memon, A.M.
Aufsatz in Buch