Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2017Large-Scale 3D Shape Retrieval from ShapeNet Core55
Savva, Manolis; Yu, Fisher; Su, Hao; Kanezaki, Asako; Furuya, Takahiko; Ohbuchi, Ryutarou; Zhou, Zhichao; Yu, Rui; Bai, Song; Bai, Xiang; Aono, Masaki; Tatsuma, Atsushi; Thermos, S.; Axenopoulos, A.; Papadopoulos, G.T.; Daras, P.; Deng, Xiao; Lian, Zhouhui; Li, Bo; Johan, Henry; Lu, Yijuan; Mk, Sanjeev
Konferenzbeitrag
2017RGB-D to CAD Retrieval with ObjectNN Dataset
Hua, Binh-Son; Truong, Quang-Trung; Tran, Minh-Khoi; Pham, Quang-Hieu; Kanezaki, Asako; Lee, Tang; Chiang, Hung Yueh; Hsu, Winston; Li, Bo; Lu, Yijuan; Johan, Henry; Tashiro, Shoki; Aono, Masaki; Tran, Minh-Triet; Pham, Viet-Khoi; Nguyen, Hai-Dang; Nguyen, Vinh-Tiep; Tran, Quang-Thang; Phan, Thuyen V.; Truong, Bao; Do, Minh N.; Duong, Anh-Duc; Yu, Lap-Fai; Nguyen, Duc Thanh; Yeung, Sai-Kit
Konferenzbeitrag
2016Shape Retrieval of Low-Cost RGB-D Captures
Pascoal, Pedro B.; Proença, Pedro; Gaspar, Filipe; Dias, Miguel Sales; Ferreira, Alfredo; Tatsuma, Atsushi; Aono, Masaki; Berker Logoglu, K.; Kalkan, Sinan; Temizel, Alptekin; Li, Bo; Johan, Henry; Lu, Yijuan; Seib, Viktor; Link, Norman; Paulus, Dietrich
Konferenzbeitrag
2015A comparison of 3D shape retrieval methods based on a large-scale benchmark supporting multimodal queries
Li, Bo; Lu, Yijuan; Li, Chunyuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Aono, Masaki; Burtscher, Martin; Chen, Qiang; Chowdhury, Nihad Karim; Fang, Bin; Fu, Hongbo; Furuya, Takahiko; Li, Haisheng; Liu, Jianzhuang; Johan, Henry; Kosaka, Ryuichi; Koyanagi, Hitoshi; Ohbuchi, Ryutarou; Tatsuma, Atsushi; Wan, Yajuan; Zhang, Chaoli; Zou, Changqing
Zeitschriftenaufsatz
2014A benchmark of simulated range images for partial shape retrieval
Sipiran, Ivan; Meruane, Rafael; Bustos, Benjamin; Schreck, Tobias; Li, Bo; Lu, Yijuan; Johan, Henry
Zeitschriftenaufsatz
2014A comparison of methods for sketch-based 3D shape retrieval
Li, Bo; Lu, Yijuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Bustos, Benjamin; Ferreira, Alfredo; Furuya, Takahiko; Fonseca, Manuel J.; Johan, Henry; Matsuda, Takahiri; Ohbuchi, Ryutarou; Pascoal, Pedro B.; Saavedra, J.M.
Zeitschriftenaufsatz
2014Efficient view-based 3D reflection symmetry detection
Li, Bo; Johan, Henry; Ye, Yuxiang; Lu, Yijuan
Konferenzbeitrag
2014SHREC'14 Track: Large scale comprehensive 3D shape retrieval
Li, Bo; Lu, Yijuan; Li, Chunyuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Aono, Masaki; Chen, Qiang; Chowdhury, Nihad Karim; Fang, Bin; Furuya, Takahiko; Johan, Henry; Kosaka, Ryuichi; Koyanagi, Hitoshi; Ohbuchi, Ryutarou; Tatsuma, Atsushi
Konferenzbeitrag
2013SHREC' 13 Track: Retrieval of objects captured with low-cost depth-sensing cameras
Machado, J.; Ferreira, A.; Pascoal, P.B.; Abdelrahman, M.; Aono, M.; El-Melegy, M.; Farag, A.; Johan, Henry; Li, Bo; Lu, Yijuan; Tatsuma, A.
Konferenzbeitrag
2013SHREC'13 Track: Large scale sketch-based 3D shape retrieval
Li, Bo; Lu, Yijuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Aono, M.; Johan, Henry; Saavedra, J.M.; Tashiro, S.
Konferenzbeitrag
2013SHREC'13 Track: Large-scale partial shape retrieval using simulated range images
Sipiran, I.; Meruane, R.; Bustos, Benjamin; Schreck, Tobias; Johan, Henry; Li, Bo; Lu, Yijuan
Konferenzbeitrag
2013Sketch-based 3D model retrieval by viewpoint entropy-based adaptive view clustering
Li, Bo; Lu, Yijuan; Johan, Henry
Konferenzbeitrag