Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
1998Mixed signal integrated circuits based on GaAs HEMTs
Thiede, A.; Wang, Z.-G.; Schlechtweg, M.; Lang, M.; Leber, P.; Lao, Z.; Nowotny, U.; Hurm, V.; Rieger-Motzer, M.; Ludwig, M.; Sedler, M.; Köhler, K.; Bronner, W.; Hornung, J.; Hülsmann, A.; Kaufel, G.; Raynor, B.; Schneider, J.; Jakobus, T.; Schroth, J.; Berroth, M.
Zeitschriftenaufsatz
1997A completely integrated single-chip PLL with a 34 GHz VCO using 0.2 mu m E-/D-HEMT-technology
Lang, M.; Leber, P.; Wang, Z.-G.; Lao, Z.; Rieger-Motzer, M.; Bronner, W.; Hülsmann, A.; Kaufel, G.; Raynor, B.
Konferenzbeitrag
1997Mixed signal circuits based on a 0.2 mu m gate length AlGaAs/GaAs/AlGaAs quantum well HEMT technology
Thiede, A.; Schlechtweg, M.; Hurm, V.; Wang, Z.-G.; Lang, M.; Leber, P.; Lao, Z.; Nowotny, U.; Rieger-Motzer, M.; Sedler, M.; Köhler, K.; Bronner, W.; Fink, T.; Hülsmann, A.; Kaufel, G.; Raynor, B.; Schneider, J.; Jakobus, T.; Schroth, J.; Berroth, M.
Konferenzbeitrag
1997Multifunctional integration using HEMT technology
Schlechtweg, M.; Verweyen, L.; Haydl, W.; Thiede, A.; Lang, M.; Leber, P.; Hurm, V.; Jakobus, T.; Bronner, W.; Hülsmann, A.; Hornung, J.; Wang, Z.
Konferenzbeitrag