Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2015Interdisciplinary Applications of Kinematics
: Kecskeméthy, Andrés (Ed.); Geu Flores, Francisco (Ed.); Pott, Andreas
Tagungsband
1998A combined hardware/software approach for fast kinematic processing
Krieger, Christoph; Hosticka, Bedrich J.; Krupp, Thorsten; Hiller, Manfred; Kecskeméthy, Andrés
Zeitschriftenaufsatz