Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2017Large-Scale 3D Shape Retrieval from ShapeNet Core55
Savva, Manolis; Yu, Fisher; Su, Hao; Kanezaki, Asako; Furuya, Takahiko; Ohbuchi, Ryutarou; Zhou, Zhichao; Yu, Rui; Bai, Song; Bai, Xiang; Aono, Masaki; Tatsuma, Atsushi; Thermos, S.; Axenopoulos, A.; Papadopoulos, G.T.; Daras, P.; Deng, Xiao; Lian, Zhouhui; Li, Bo; Johan, Henry; Lu, Yijuan; Mk, Sanjeev
Konferenzbeitrag
2017RGB-D to CAD Retrieval with ObjectNN Dataset
Hua, Binh-Son; Truong, Quang-Trung; Tran, Minh-Khoi; Pham, Quang-Hieu; Kanezaki, Asako; Lee, Tang; Chiang, Hung Yueh; Hsu, Winston; Li, Bo; Lu, Yijuan; Johan, Henry; Tashiro, Shoki; Aono, Masaki; Tran, Minh-Triet; Pham, Viet-Khoi; Nguyen, Hai-Dang; Nguyen, Vinh-Tiep; Tran, Quang-Thang; Phan, Thuyen V.; Truong, Bao; Do, Minh N.; Duong, Anh-Duc; Yu, Lap-Fai; Nguyen, Duc Thanh; Yeung, Sai-Kit
Konferenzbeitrag