Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2008Single-polarization large-mode-area Yb-doped photonic crystal fiber
Schmidt, O.; Rothhardt, J.; Eidam, T.; Roser, F.; Limpert, J.; Tünnermann, A.; Hansen, K.P.; Jakobsen, C.; Broeng, J.
Konferenzbeitrag
2008Single-polarization ultra-large-mode-area Yb-doped photonic crystal fiber
Schmidt, O.; Rothhardt, J.; Eidam, T.; Röser, F.; Limpert, J.; Tünnermann, A.; Hansen, K.P.; Jakobsen, C.; Broeng, J.
Zeitschriftenaufsatz
2006Polarization properties of photonic crystal fibers
Petersson, A.; Broeng, J.; Hansen, K.P.; Nielsen, M.D.; Simonsen, H.R.; Jakobsen, C.; Folkenberg, J.R.; Schreiber, T.; Röser, F.; Schmidt, O.; Limpert, J.; Iliew, R.; Lederer, F.; Tünnermann, A.
Konferenzbeitrag
2005High-power rod-type photonic crystal fiber laser
Limpert, J.; Deguil-Robin, N.; Manek-Hönninger, I.; Salin, F.; Röser, F.; Liem, A.; Schreiber, T.; Nolte, S.; Zellmer, H.; Tünnermann, A.; Broeng, J.; Petersson, A.; Jakobsen, C.
Zeitschriftenaufsatz
2004Air-clad large-mode-area photonic crystal fibers: Power scaling concepts up to the multi-kW range
Liem, A.; Limpert, J.; Schreiber, T.; Nolte, S.; Zellmer, H.; Tünnermann, A.; Peschel, T.; Guyenot, V.; Broeng, J.; Vienne, G.; Petersson, A.; Jakobsen, C.; Reichel, V.; Unger, S.
Konferenzbeitrag
2004Low-nonlinearity single-transverse-mode ytterbium-doped photonic crystal fiber amplifier
Limpert, J.; Liem, A.; Reich, M.; Schreiber, T.; Nolte, S.; Zellmer, H.; Tünnermann, A.; Broeng, J.; Petersson, A.; Jakobsen, C.
Zeitschriftenaufsatz
2003High-power air-clad large-mode-area photonic crystal fiber laser
Limpert, J.; Schreiber, T.; Nolte, S.; Zellmer, H.; Tünnermann, A.; Iliew, R.; Lederer, F.; Broeng, J.; Vienne, G.; Petersson, A.; Jakobsen, C.
Zeitschriftenaufsatz