Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2018Examples of geology from seismic diffractions
Foss, S.-K.; Matias, J.L.L; Sollid, A.; Loures, L.; Pinotti, T.; Brenne, E.O.; Wergeland, Ø.; Broch, T.M.O.; Merten, Dirk; Ettrich, Norman
Abstract
2017From seismic reflections to diffractions - case study of interpretation for development of a complex gas reservoir
Foss, S.-K.; Karlsen, E.S.; Mispel, J.; Straith, K.R.; Merten, Dirk; Ettrich, Norman
Konferenzbeitrag
2014Interactive and integrated salt model building
Foss, S.-K.; Karlsen, E.S.; Osen, A.; Rhodes, M.; Mispel, J.; Michel, D.; Kotava, N.; Merten, D.; Lehnertz, B.; Ettrich, N.
Konferenzbeitrag
2014Interactive, geological scenario migration
Foss, S.-K.; Karlsen, E.S.; Osen, A.; Rhodes, M.; Mispel, J.; Michel, D.; Kotava, N.; Merten, D.; Lehnertz, B.; Ettrich, N.
Konferenzbeitrag
20114D angle migration without data regularization
Foss, S.-K.; Szydlik, T.; Rhodes, M.; Osen, A.; Morton, A.; Ettrich, N.; Merten, D.
Konferenzbeitrag