Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2021Direct current microplasma formation around microstructure arrays
Fu, Y.; Wang, H.; Zheng, B.; Zhang, P.; Fan, Q.H.; Wang, X.; Verboncoeur, J.P.
Journal Article
2021Interfacial covalent bonds regulated electron-deficient 2D black phosphorus for electrocatalytic oxygen reactions
Wang, Xin; Raghupathy, Ramya Kormath Madam; Querebillo, Christine Joy; Liao, Zhongquan; Li, Dongqi; Lin, Khui; Hantusch, Martin; Sofer, Zdenek; Li, Baohua; Zschech, Ehrenfried; Weidinger, Inez; Kühne, Thomas; Mirhosseini, Hossein; Yu, Minghoa; Feng, Xinliang
Journal Article
2021NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization
Wang, Caiyong; Wang, Yunlong; Zhang, Kunbo; Muhammad, Jawad; Lu, Tianhao; Zhang, Qi; Tian, Qichuan; He, Zhaofeng; Sun, Zhenan; Zhang, Yiwen; Liu, Tianbao; Yang, Wei; Wu, Dongliang; Liu, Yingfeng; Zhou, Ruiye; Wu, Huihai; Zhang, Hao; Wang, Junbao; Wang, Jiayi; Xiong, Wantong; Shi, Xueyu; Zeng, Shao; Li, Peihua; Sun, Haodong; Wang, Jing; Zhang, Jiale; Wang, Qi; Wu, Huijie; Zhang, Xinhui; Li, Haiqing; Chen, Yu; Chen, Liang; Zhang, Menghan; Sun, Ye; Zhou, Zhiyong; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Tapia, Juan; Valenzuela, Andrés; Busch, Christoph; Gupta, Gourav; Raja, Kiran; Wu, Xi; Li, Xiaojie; Yang, Jingfu; Jing, Hongyan; Wang, Xin; Kong, Bin; Yin, Youbing; Song, Qi; Lyu, Siwei; Hu, Shu; Premk, Leon; Vitek, Matej; Struc, Vitomir; Peer, Peter; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Jaryani, Farhang; Nasab, Samaneh Salehi; Moafinejad, Seyed Naeim; Amini, Yasin; Noshad, Morteza
Conference Paper
2021Trial of upadacitinib and adalimumab for psoriatic arthritis
McInnes, I.B.; Anderson, J.K.; Magrey, M.; Merola, J.F.; Liu, Y.; Kishimoto, M.; Jeka, S.; PachecoTena, C.; Wang, X.; Chen, L.; Zueger, P.; Liu, J.; Pangan, A.L.; Behrens, F.
Journal Article
2020Confined growth of porous nitrogen-doped cobalt oxide nanoarrays as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable zinc-air batteries
Wang, Xia; Liao, Zhongquan; Fu, Yubin; Neumann, Christof; Turchanin, Andrey A.; Nam, Gyutae; Zschech, Ehrenfried; Cho, Jaephil; Zhang, Jian; Feng, Xinliang
Journal Article
2020Density functional theory calculation of the properties of carbon vacancy defects in silicon carbide
Wang, X.; Zhao, J.; Xu, Z.; Djurabekova, F.; Rommel, M.; Song, Y.; Fang, F.
Journal Article
2020Design and fabrication of 4h-Sic Mosfets with optimized JFET and p-body design
Ni, W.; Wang, X.; Feng, C.; Xiao, H.; Jiang, L.; Li, W.; Wang, Q.; Li, M.; Schlichting, H.; Erlbacher, T.
Conference Paper
2020DirtNet: Visual Dirt Detection for Autonomous Cleaning Robots
Bormann, Richard; Wang, Xinjie; Xu, Jiawen; Schmidt, Joel
Conference Paper
2020Fractional order PID control with rate-limited anti-windup for the pitch system of wind turbines
Wang, X.; Gambier, A.; Vinagre, B.M.
Conference Paper
2020The impact of Sahara dust on air quality and public health in European countries
Wang, Qiaoqiao; Gu, Jianwei; Wang, Xurong
Journal Article
2020Security and resilience challenges for the critical infrastructures of the communications sector
Battisti, Federica; Carli, Marco; Pascucci, Federica; Fehling-Kaschek, Mirjam; Makri, Rodoula; Belesioti, Maria; Chochliouros, Ioannis P.; Constantin, Ioan; Wang, Xiao-Si
Book Article
2020Shaping Metallic Nanolattices: Design by Microcontact Printing from Wrinkled Stamps
Wang, X.; Sperling, M.; Reifarth, M.; Böker, A.
Journal Article
2020Similarity of capacitive radio-frequency discharges in nonlocal regimes
Fu, Y.; Zheng, B.; Zhang, P.; Fan, Q.H.; Verboncoeur, J.P.; Wang, X.
Journal Article
2020Targeted inhibition of activated protein C by a non-active-site inhibitory antibody to treat hemophilia
Zhao, X.-Y.; Wilmen, A.; Wang, D.; Wang, X.; Bauzon, M.; Kim, J.-Y.; Linden, L.; Li, L.; Egner, U.; Marquardt, T.; Moosmayer, D.; Tebbe, J.; Glück, J.M.; Ellinger, P.; McLean, K.; Yuan, S.; Yegneswaran, S.; Jiang, X.; Evans, V.; Gu, J.-M.; Schneider, D.; Zhu, Y.; Xu, Y.; Mallari, C.; Hesslein, A.; Wang, Y.; Schmidt, N.; Gutberlet, K.; Ruehl-Fehlert, C.; Freyberger, A.
Journal Article
20191700V 34mΩ 4H-SiC MOSFET With Retrograde Doping in Junction Field-Effect Transistor Region
Ni, W.; Wang, X.; Xiao, H.; Xu, M.; Li, M.; Schlichting, H.; Erlbacher, T.
Conference Paper
2019Design and fabrication of 3300V 100mΩ 4H-SiC MOSFET with Stepped p-body structure
Ni, W.; Wang, X.; Xu, M.; Li, M.; Feng, C.; Xiao, H.; Li, W.; Wang, Q.; Schlichting, H.; Erlbacher, T.
Conference Paper
2019Electron paramagnetic resonance characterization of aluminum ion implantation induced defects in 4H-SiC
Wang, Xiuhong; Xu, Zongwei; Rommel, Mathias; Dong, Bing; Song, Le; Tee, Clarence Augustine T.H.; Fang, Fengzhou
Journal Article
2019Facile and efficient atomic hydrogenation enabled black TiO₂ with enhanced photo‐electrochemical activity via a favorably low‐energy‐barrier pathway
Wang, X.; Mayrhofer, L.; Höfer, M.; Estrade, S.; Lopez-Conesa, L.; Zhou, H.; Lin, Y.; Peiró, F.; Fan, Z.; Shen, H.; Schäfer, L.; Moseler, M.; Bräuer, G.; Waag, A.
Journal Article
2019ISAR Tomography for Full-Polarimetric 3-D Radar Cross-Section Measurements
Wang, X.Y.; Dallmann, T.; Moch, R.; Heberling, D.
Journal Article
2019Symbiotic human-robot collaborative assembly
Wang, L.; Gao, R.; Vancza, J.; Krüger, J.; Wang, X.V.; Makris, S.; Chryssolouris, G.
Journal Article
2018Thermoelectric stability of Eu- and Na-substituted PbTe
Wang, Xinke; Veremchuk, Igor; Burkhardt, Ulrich; Bobnar, Matej; Böttner, Harald; Kuo, Chang Yang; Chen, Chien Te; Chang, Chun Fu; Zhao, Jingtai; Grin, Yuri
Journal Article
2018Tuning the photoelectrochemical functionality of core-shell H-doped titania nanorods by hydrogen surface engineering
Wang, X.
Dissertation
2017Enhanced photoelectrochemical behavior of H-TiO₂ nanorods hydrogenated by controlled and local rapid thermal annealing
Wang, X.; Estrade, S.; Lin, Y.; Yu, F.; Lopez-Conesa, L.; Zhou, H.; Gurram, S.K.; Peiro, F.; Fan, Z.; Shen, H.; Schäfer, L.; Bräuer, G.; Waag, A.
Journal Article
2017High stability laser for interferometric earth gravity measurements
Dahl, K.; Nicklaus, K.; Herding, M.; Wang, X.; Beller, N.; Fitzau, O.; Giesberts, M.; Herper, M.; Williams, R.A.; Barwood, G.P.; Lovelock, P.; Gill, P.; Koegel, H.; Sell, A.
Conference Paper
2017High stability laser for next generation gravity missions
Nicklaus, K.; Herding, M.; Wang, X.; Beller, N.; Fitzau, O.; Giesberts, M.; Herper, M.; Barwood, G.P.; Williams, R.A.; Gill, P.; Koegel, H.; Webster, S.A.; Gohlke, M.
Conference Paper
2017Reduced microRNA-503 expression augments lung fibroblast VEGF production in chronic obstructive pulmonary disease
Ikari, J.; Nelson, A.J.; Obaid, J.; Giron-Martinez, A.; Ikari, K.; Makino, F.; Iwasawa, S.; Gunji, Y.; Farid, M.; Wang, X.; Basma, H.; Demeo, D.; Feghali-Bostwick, C.; Holz, O.; Rabe, K.; Liu, X.; Rennard, S.I.
Journal Article
2016Ergodic secrecy sum rate for multiuser MIMO downlink systems using block diagonalization
Wang, X.; Schaefer, R.F.; Thiele, L.; Haustein, T.; Wang, Y.
Conference Paper
2016Freeform lens collimating spectrum-folded Hadamard transform near-infrared spectrometer
Wang, X.; Liu, H.; Juschkin, L.; Li, Y.; Xu, Y.; Quan, X.; Lu, Z.
Journal Article
2016Overview of the interactive task in BioCreative V
Wang, Q.; Abdul, S.S.; Almeida, L.; Ananiadou, S.; Balderas-Martínez, Y.I.; Batista-Navarro, R.; Campos, D.; Chilton, L.; Chou, H.-J.; Contreras, G.; Cooper, L.; Dai, H.-J.; Ferrell, B.; Fluck, J.; Gama-Castro, S.; George, N.; Gkoutos, G.; Irin, A.K.; Jensen, L.J.; Jimenez, S.; Jue, T.R.; Keseler, I.; Madan, S.; Matos, S.; McQuilton, P.; Milacic, M.; Mort, M.; Natarajan, J.; Pafilis, E.; Pereira, E.; Rao, S.; Rinaldi, F.; Rothfels, K.; Salgado, D.; Silva, R.M.; Singh, O.; Stefancsik, R.; Su, C.-H.; Subramani, S.; Tadepally, H.D.; Tsaprouni, L.; Vasilevsky, N.; Wang, X.; Chatr-Aryamontri, A.; Laulederkind, S.J.F.; Matis-Mitchell, S.; McEntyre, J.; Orchard, S.; Pundir, S.; Rodriguez-Esteban, R.; Auken, K. van; Lu, Z.; Schaeffer, M.; Wu, C.H.; Hirschman, L.; Arighi, C.N.
Journal Article
2016Process informed accurate compact modelling of 14-nm FinFET variability and application to statistical 6T-SRAM simulations
Wang, Xingsheng; Reid, Dave; Wang, Liping; Millar, Campbell; Burenkov, Alex; Evanschitzky, Peter; Baer, Eberhard; Lorenz, Juergen; Asenov, Asen
Conference Paper
2016Secret key extraction with quantization randomness using hadamard matrix on QuaDRiGa channel
Wang, X.; Jiang, L.; Thiele, L.; Wang, Y.
Conference Paper
2016Secret key generation using entropy-constrained-like quantization scheme
Wang, X.; Thiele, L.; Haustein, T.; Wang, Y.
Conference Paper
2016Untangling the mysteries of plated metal finger adhesion
Wang, X.; Hsiao, P.-C.; Zhang, W.; Johnston, B.; Stokes, A.; Wei, Q.; Fell, A.; Surve, S.; Shengzhao, Y.; Verlinden, P.; Lennon, A.
Journal Article
2016Verteilte Simulation mehrachsiger magnetischer Positionssensorsysteme
Bretschneider, Jörg; Wang, Xuehao; Neudeck, Willi
Conference Paper
2015Analytical modelling of milling forces for helical end milling based on a predictive machining theory
Fu, Z.T.; Yang, W.Y.; Wang, X.L.; Leopold, J.
Journal Article
2015CapSeat - Capacitive Proximity Sensing for Automotive Activity Recognition
Braun, Andreas; Frank, Sebastian; Majewski, Martin; Wang, Xiaofeng
Conference Paper
2015Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
Goodfellow, Ian J.; Erhan, Dumitru; Carrier, Pierre Luc; Courville, Aaron; Mirza, Mehdi; Hamner, Ben; Cukierski, Will; Tang, Yichuan; Thaler, David; Lee, Dong-Hyun; Zhou, Yingbo; Ramaiah, Chetan; Feng, Fangxiang; Li, Ruifan; Wang, Xiaojie; Athanasakis, Dimitris; Shawe-Taylor, John; Milakov, Maxim; Park, John; Ionescu, Radu; Popescu, Marius; Grozea, Cristian; Bergstra, James; Xie, Jingjing; Romaszko, Lukasz; Xu, Bing; Chuang, Zhang; Bengio, Yoshua
Journal Article
2015Einfluss von Topographie und Chemie auf das Verhalten von lebenden Zellen
Günther, Denise; Heß, Ricarda; Beutner, René; Subhani, Moeez Masroor; Wang, Xueting; Zwahr, Christoph; Welle, Alexander; Weingärtner, Tobias; Scharnweber, Dieter; Lasagni, Andrés-Fabián
Poster
2015Hierarchical variability-aware compact models of 20nm bulk CMOS
Wang, Xingsheng; Reid, D.; Wang, Liping; Burenkov, A.; Millar, C.; Lorenz, J.; Asenov, A.
Conference Paper
2015Intrinsic computation of centroidal Voronoi tessellation (CVT) on meshes
Wang, X.N.; Ying, X.; Liu, Y.J.; Xin, S.Q.; Wang, W.P.; Gu, X.F.; Mueller-Wittig, W.; He, Y.
Journal Article
2015Low cost industrial production of coagulation factor IX bioencapsulated in lettuce cells for oral tolerance induction in hemophilia B
Su, J.; Zhu, L.Q.; Sherman, A.; Wang, X.M.; Lin, S.N.; Kamesh, A.; Norikane, J.H.; Streatfield, S.J.; Herzog, R.W.; Daniell, H.
Journal Article
2015Overview of the interactive task in BioCreative V
Wang, Qinghua; Abdul, Shabbir Syed; Almeida, Lara; Ananiadou, Sophia; Balderas-Martínez, Yalbi Itzel; BatistaNavarro, Riza; Campos, David; Chilton, Lucy; Chou, Hui-Jou; Contreras, Gabriela; Cooper, Laurel; Dai, Hong-Jie; Fluck, Juliane; Gama, Socorro; Gkoutos, Georgios; Irin, Afroza Khanam; Jensen, Lars Juhl; Jimenez, Silvia; Jue, Toni Rose; Keseler, Ingrid; Madan, Sumit; Matos, Sérgio; McQuilton, Peter; Mort, Matthew; Natarajan, Jeyakumar; Pafilis, Evangelos; Pereira, Emiliano; Rao, Shruti; Rinaldi, Fabio; Salgado, David; Singh, Onkar; Stefancsik, Raymund; Su, Chu-Hsien; Subramani, Suresh; Tadepally, Hamsa Dhwani; Tsaprouni, Loukia; Vasilevsky, Nicole; Wang, Xiaodong; Chatr-aryamontri, Andrew; Laulederkind, Stan; Matis-Mitchell, Sherri; McEntyre, Johanna; Orchard, Sandra; Pundir, Sangya; Rodriguez-Esteban, Raul; Auken, Kimberly Van; Lu, Zhiyong; Schaeffer, Mary; Hirschman, Lynette; Arighi, Cecilia
Conference Paper
2015Real-Time Simulation Technologies for Power Systems Design, Testing, and Analysis
Faruque, M.O.; Strasser, T.; Lauss, G.; Jalili-Marandi, V.; Forsyth, P.; Dufour, C.; Dinavahi, V.; Monti, A.; Kotsampopoulos, P.; Martinez, J.A.; Strunz, K.; Saeedifard, M.; Wang, X.; Shearer, D.; Paolone, M.; Brandl, R.; Matar, M.; Davoudi, A.; Iravani, R.
Journal Article
2015A ROI-based self-embedding method with high recovery capability
Cai, Hongliang; Liu, Huajian; Steinebach, Martin; Wang, Xiaojing
Conference Paper
2015Spectrally shaped supercontinuum for advanced solar cell characterization
Mundus, M.; Kumar Dasa, M.; Wang, X.; Hohl-Ebinger, J.; Warta, W.
Conference Paper
2015The Visual Object Tracking VOT2015 challenge results
Kristan, Matej; Matas, Jiri; Leonardis, Ales; Felsberg, Michael; Cehovin, Luka; Fernandez, Gustavo; Vojir, Tomas; Häger, Gustav; Nebehay, Georg; Pflugfelder, Roman; Gupta, Abhinav; Bibi, Adel; Lukezic, Alan; Garcia-Martin, Alvaro; Saffari, Amir; Petrosino, Alfredo; Solis Montero, Andres; Varfolomieiev, Anton; Baskurt, Atilla; Zhao, Baojun; Ghanem, Bernard; Martinez, Brais; Lee, ByeongJu; Han, Bohyung; Wang, Chaohui; Garcia, Christophe; Zhang, Chunyuan; Schmid, Cordelia; Tao, Dacheng; Kim, Daijin; Huang, Dafei; Prokhorov, Danil; Du, Dawei; Yeung, Dit-Yan; Ribeiro, Eraldo; Shahbaz Khan, Fahad; Porikli, Fatih; Bunyak, Filiz; Zhu, Gao; Seetharaman, Guna; Kieritz, Hilke; Tuen Yau, Hing; Li, Hongdong; Qi, Honggang; Bischof, Horst; Possegger, Horst; Lee, Hyemin; Nam, Hyeonseob; Bogun, Ivan; Jeong, Jae-chan; Cho, Jae-il; Lee, Jae-Yeong; Zhu, Jianke; Shi, Jianping; Li, Jiatong; Jia, Jiaya; Feng, Jiayi; Gao, Jin; Young Choi, Jin; Kim, Ji-Wan; Lang, Jochen; Martinez, Jose M.; Choi, Jongwon; Xing, Junliang; Xue
Conference Paper
2014Aberration measurement based on principal component analysis of aerial images of optimized marks
Yan, G.; Wang, X.; Li, S.; Yang, J.; Xu, D.
Journal Article
2014Aberration measurement technique based on an analytical linear model of a through-focus aerial image
Yan, G.; Wang, X.; Li, S.; Yang, J.; Xu, D.; Erdmann, A.
Journal Article
2014Capacitive Proximity Sensing Supported Advanced Driver Assistance System
Frank, Sebastian
: Wang, Xiaofeng (Supervisor); Braun, Andreas (Supervisor)
Master Thesis
2014A defocus measurement method for an in situ aberration measurement method using a phase-shift ring mask
Li, S.; Wang, X.; Yang, J.; Tang, F.; Yan, G.; Erdmann, A.
Conference Paper
2014Fast model for mask spectrum simulation and analysis of mask shadowing effects in extreme ultraviolet lithography
Liu, Xiaolei; Wang, Xiangzhao; Li, Sikun; Yan, Guanyong; Erdmann, A.
Journal Article
2014Fast rigorous model for mask spectrum simulation and analysis of mask shadowing effects in EUV lithography
Liu, X.; Wang, X.; Li, S.; Yan, G.; Erdmann, A.
Conference Paper
2014In situ aberration measurement method using a phase-shift ring mask
Wang, X.; Li, S.; Yang, J.; Tang, F.; Yan, G.; Erdmann, A.
Conference Paper
2014A new method for image reconstruction using self-embedding
Cai, Hongliang; Liu, Huajian; Steinebach, Martin; Wang, Xiaojing
Conference Paper
2014Reprogramming of COPD lung fibroblasts through formation of induced pluripotent stem cells (iPSCs)
Basma, H.; Gunji, Y.; Iwasawa, S.; Nelson, A.; Farid, M.; Ikari, J.; Liu, X.; Wang, X.; Michalski, J.; Smith, L.M.; Iqbal, J.; El Behery, R.; West, W.; Yelamanchili, S.; Rennard, D.; Holz, O.; Mueller, K.-C.; Magnussen, H.; Rabe, K.F.; Castaldi, P.J.; Rennard, S.I.
Journal Article
2014Simulation for statistical variability in realistic 20nm MOSFET
Wang, L.; Brown, A.R.; Millar, C.; Burenkov, A.; Wang, X.; Asenov, A.; Lorenz, J.
Conference Paper
2014Simultaneous simulation of systematic and stochastic process variations
Lorenz, Jürgen; Bär, Eberhard; Burenkov, Alex; Evanschitzky, Peter; Asenov, Asen; Wang, Liping; Wang, Xingsheng; Brown, Andrew; Millar, Campbell; Reid, David
Conference Paper
2014Variability-aware compact model strategy for 20-nm bulk MOSFETs
Wang, Xingsheng; Reid, Dave; Wang, Liping; Burenkov, Alex; Millar, Campbell; Cheng, Binjie; Lange, Andre; Lorenz, Jürgen; Bär, Eberhard; Asenov, Asen
Conference Paper
2013Adaptive denoising method to improve aberration measurement performance
Yang, J.; Wang, X.; Li, S.; Duan, L.; Bourov, A.Y.; Erdmann, A.
Journal Article
2013Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
Goodfellow,Ian J.; Erhan, Dumitru; Carrier, Pierre Luc; Courville, Aaron C.; Mirza, Mehdi; Hamner, Benjamin; Cukierski, William; Tang, Yichuan; Thaler, David; Lee, Dong-Hyun; Zhou, Yingbo; Ramaiah, Chetan; Feng, Fangxiang; Li, Ruifan; Wang, Xiaojie; Athanasakis, Dimitris; Shawe-Taylor, John; Milakov, Maxim; Park, John; Ionescu, Radu-Tudor; Popescu, Marius; Grozea, Cristian; Bergstra, James; Xie, Jingjing; Romaszko, Lukasz; Xu, Bing; Zhang, Chuang; Bengio, Yoshua
Preprint
2013Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
Goodfellow, Ian J.; Erhan, Dumitru; Carrier, Pierre Luc; Courville, Aaron C.; Mirza, Mehdi; Hamner, Benjamin; Cukierski, William; Tang, Yichuan; Thaler, David; Lee, Dong-Hyun; Zhou, Yingbo; Ramaiah, Chetan; Feng, Fangxiang; Li, Ruifan; Wang, Xiaojie; Athanasakis, Dimitris; Shawe-Taylor, John; Milakov, Maxim; Park, John; Ionescu, Radu-Tudor; Popescu, Marius; Grozea, Cristian; Bergstra, James; Xie, Jingjing; Romaszko, Lukasz; Xu, Bing; Zhang, Chuang; Bengio, Yoshua
Conference Paper
2013Defect inspection and detection using optical image projection
Xu, D.; Li, S.; Wang, X.; Erdmann, A.
Presentation
2013Defect parameters retrieval based on optical projection images
Xu, D.; Li, S.; Wang, X.; Fühner, T.; Erdmann, A.
Conference Paper
2013High-order aberration measurement technique based on quadratic Zernike model with optimized source
Yang, J.; Wang, X.; Li, S.; Duan, L.; Yan, G.; Xu, D.; Bourov, A.Y.; Erdmann, A.
Journal Article
2013Impact of organic ligands on the structure and hydrogenation performance of colloidally prepared bimetallic PtSn nanoparticles
Altmann, L.; Wang, X.; Stöver, J.; Klink, M.; Zielasek, V.; Thiel, K.; Kolny-Olesiak, J.; Al-Shamery, K.; Borchert, H.; Parisi, J.; Bäumer, M.
Journal Article
2013In situ aberration measurement technique based on an aerial image with an optimized source
Yan, G.; Wang, X.; Li, S.; Yang, J.; Xu, D.; Duan, L.; Bourov, A.Y.; Erdmann, A.
Journal Article
2013Parallel computing 2D Voronoi diagrams using untransformed sweepcircles
Xin, Shi-Qing; Wang, Xiaoning; Xia, Jiazhi; Müller-Wittig, Wolfgang K.; Wang, Guo-Jin; He, Ying
Journal Article
2013Social media text mining and network analysis for decision support in natural crisis management
Zielinski, Andrea; Middleton, S.E.; Tokarchuk, L.N.; Wang, X.
Conference Paper
2013Source mask optimization using real-coded genetic algorithms
Yang, C.; Wang, X.; Li, S.; Erdmann, A.
Conference Paper
2012Attenuation of inhibitory prostaglandin E2 signaling in human lung fibroblasts is mediated by phosphodiesterase 4
Michalski, Joel; Kanaji, Nobuhiro; Liu, Xiangde; Nogel, Steve; Wang, Xingqui; Basma, Hesham; Nakanishi, Masanori; Sato, Tadashi; Gunji, Yoko; Fahrid, Maha; Nelson, Amy; Muller, Kai-Christian; Holz, Olaf; Magnussen, Helgo; Rabe, Klaus F.; Toews, Myron L.; Rennard, Stephen I.
Journal Article
2012Consistent spatio-temporal filling of disocclusions in the multiview-video-plus-depth format
Köppel, Martin; Wang, X.; Doshkov, Dimitar; Wiegand, Thomas; Ndjiki-Nya, Patrick
Conference Paper
2012Depth image-based rendering with spatio-temporally consistent texture synthesis for 3-D video with global motion
Köppel, Martin; Wang, Xe; Doshkov, Dimitar; Wiegand, Thomas; Ndjiki-Nya, Patrick
Conference Paper
2012Diodes for resonantly pumped CW and pulsed Er:YAG lasers
Fritsche, H.; Kruschke, B.; Heinemann, S.; Wang, X.; Zhao, Z.; Eichler, H.J.
Conference Paper
2012Diodes for resonantly pumped CW and pulsed Er:YAG lasers
Fritsche, H.; Kruschke, B.; Heinemann, S.; Wang, X.; Zhao, Z.; Eichler, H.J.
Conference Paper
2012Generation of ips-like cells from COPD lung fibroblasts
Basma, Hesham; Gunji, Yoko; Liu, Xiangde; Nelson, Amy; Farid, Maha; Iwasawa, Shunichiro; Ikari, Jun; Wang, Xingqui; Holz, Olaf; Müller, Kai-Christian; Magnussen, Helgo; Rabe, Klaus; Rennard, Stephen I.
Journal Article
2012Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy
Klionsky, D.J.; Abdalla, F.C.; Abeliovich, H.; Abraham, R.T.; Acevedo-Arozena, A.; Adeli, K.; Agholme, L.; Agnello, M.; Agostinis, P.; Aguirre-Ghiso, J.A.; Ahn, H.J.; Ait-Mohamed, O.; Ait-Si-Ali, S.; Akematsu, T.; Akira, S.; Al-Younes, H.M.; Al-Zeer, M.A.; Albert, M.L.; Albin, R.L.; Alegre-Abarrategui, J.; Aleo, M.F.; Alirezaei, M.; Almasan, A.; Almonte-Becerril, M.; Amano, A.; Amaravadi, R.; Amarnath, S.; Amer, A.O.; Andrieu-Abadie, N.; Anantharam, V.; Ann, D.K.; Anoopkumar-Dukie, S.; Aoki, H.; Apostolova, N.; Arancia, G.; Aris, J.P.; Asanuma, K.; Asare, N.Y.O.; Ashida, H.; Askanas, V.; Askew, D.S.; Auberger, P.; Baba, M.; Backues, S.K.; Baehrecke, E.H.; Bahr, B.A.; Bai, X.-Y.; Bailly, Y.; Baiocchi, R.; Baldini, G.; Balduini, W.; Ballabio, A.; Bamber, B.A.; Bampton, E.T.W.; Bánhegyi, G.; Bartholomew, C.R.; Bassham, D.C.; Bast Jr., R.C.; Batoko, H.; Bay, B.-H.; Beau, I.; Béchet, D.M.; Begley, T.J.; Behl, C.; Behrends, C.; Bekri, S.; Bellaire, B.; Bendall, L.J.; Benetti, L.; Berliocchi, L.; Bernardi,
Journal Article
2012In situ aberration measurement technique based on quadratic Zernike model
Yang, J.; Wang, X.; Li, S.; Duan, L.; Yan, G.; Xu, D.; Bourov, A.Y.; Erdmann, A.
Conference Paper
2012In-situ aberration measurement technique based on aerial image with optimized source
Yan, G.; Wang, X.; Li, S.; Yang, J.; Xu, D.; Duan, L.; Bourov, A.Y.; Erdmann, A.
Conference Paper
2012Prostaglandin E2 stimulates the production of vascular endothelial growth factor through the E-prostanoid-2 receptor in cultured human lung fibroblasts
Nakanishi, Masanori; Sato, Tadashi; Li, Yingji; Nelson, Amy J.; Farid, Maha; Michalski, Joel; Kanaji, Nobuhiro; Wang, Xingqi; Basma, Hesham; Patil, Amol; Goraya, Jadvinder; Liu, Xiangde; Togo, Shinsaku; Toews, Myron L.; Holz, Olaf; Muller, Kai-Christian; Magnussen, Helgo; Rennard, Stephen I.
Journal Article
2012Simultaneous determination of cysteine, ascorbic acid and uric acid by capillary electrophoresis with electrochemiluminescence
Tao, Y.; Zhang, X.; Wang, J.; Wang, X.; Yang, N.
Journal Article
2011Analytical model for EUV mask diffraction field calculation
Cao, Y.; Wang, X.; Erdmann, A.; Bu, P.; Bu, Y.
Conference Paper
2011Coexistence of rectilinear and vortex polarizations at twist boundaries in ferroelectric PbTiO3 from first principles
Shimada, T.; Wang, X.; Tomoda, S.; Marton, P.; Elsässer, C.; Kitamura, T.
Journal Article
2011Colloidal synthesis and structural control of PtSn bimetallic nanoparticles
Wang, X.; Stöver, J.; Zielasek, V.; Altmann, L.; Thiel, K.; Al-Shamery, K.; Bäumer, M.; Borchert, H.; Parisi, J.; Kolny-Olesiak, J.
Journal Article
2011Electrochemical reduction of 2,4-dinitrophenol on nanocomposite electrodes modified with mesoporous silica and poly(vitamin B1) films
Yang, P.; Cai, H.; Liu, S.; Wan, Q.; Wang, X.; Yang, N.
Journal Article
2011Heterogeneous catalysis with supported platinum colloids: A systematic study of the interplay between support and functional ligands
Wang, X.; Sonström, P.; Arndt, D.; Stöver, J.; Zielasek, V.; Borchert, H.; Thiel, K.; Al-Shamery, K.; Bäumer, M.
Journal Article
2011Nano patterned surfaces and their influence on living cells
Baum, M.; Besser, J.; Vetter, C.; Sanchez Ordonez, S.; Wang, X.; Harazim, S.; Schmidt, O.; Wiemer, M.; Gessner, T.
Conference Paper
2010Bucky-gel coated glassy carbon electrodes, for voltammetric detection of femtomolar leveled lead ions
Wan, Q.; Yu, F.; Zhu, L.; Wang, X.; Yang, N.
Journal Article
2009Effects of capacitance and resistance of MWNT-film coated electrodes on voltammetric detection of acetaminophen
Wan, Q.; Wang, X.; Yu, F.; Wang, X.; Yang, N.
Journal Article
2009Poly(taurine)/MWNT-modified glassy carbon electrodes for the detection of acetaminophen
Wan, Q.; Wang, X.; Yu, F.; Wang, X.; Yang, N.
Journal Article
2008Ion beam projection techniques for locally inducing intermixing in ni-ti thin films
Bellouard, Y.; Dietzel, A.; Bruenger, W.; Wang, X.; Vlassak, J.
Conference Paper
2008Overview of BioCreative II gene normalization
Morgan, A.A.; Lu, Z.; Wang, X.; Cohen, A.M.; Fluck, J.; Ruch, P.; Divoli, A.; Fundel, K.; Leaman, R.; Hakenberg, J.; Sun, C.; Liu, H.-h.; Rorres, R.; Krauthammer, M.; Lau, W.W.; Liu, H.; Hsu, C.-N.; Schuemie, M.; Cohen, K.B.; Hirschman, L.
Journal Article
2007Two-dimensional surface lattice solitons
Szameit, A.; Wang, X.; Makris, K.G.; Kartashov, Y.V.; Pertsch, T.; Nolte, S.; Bui, L.; Tünnermann, A.; Bezryadina, A.; Zhen, Z.; Christodoulides, D.N.; Torner, L.; Stegeman, G.I.
Journal Article
2006Developing interoperability standards for distributed simulaton and cots simulation packages with the CSPI PDG
Taylor, S.J.E.; Strassburger, S.; Turner, S.J.; Low, M.Y.H.; Wang, X.; Ladbrook, J.
Conference Paper
2004Numerical methods for design of bonded joints for ship structures
Wang, X.; Mieth, U.; Cappelletti, A.M.
Journal Article
2003Investigation of joint behavior of a bonded aluminium structure using flexible adhesive
Wang, X.; Starlinger, A.; Mieth, U.; Brede, M.
Conference Paper
2001Suppression of light degradation of carrier lifetimes in low-resistivity Cz-Si solar-cells
Saitoh, T.; Wang, X.; Hashigami, H.; Abe, T.; Igarashi, T.; Glunz, S.; Rein, S.; Wettling, W.; Yamasaki, I.; Sawai, H.; Ohtuka, H.; Warabisako, T.
Journal Article
2000Suppression of light-induced degradation of minority-carrier lifetimes in low-resistivity Cz-silicon wafers and solar cells
Saitoh, T.; Hashigami, H.; Wang, X.; Abe, T.; Igarashi, T.; Glunz, S.W.; Rein, S.; Wettling, W.; Ebong, A.; Damiani, B.M.; Rohatgi, A.; Yamasaki, I.; Nunoi, T.; Sawai, H.; Ohtuka, H.; Warabisako, T.; Zhao, J.; Green, M.A.; Schmidt, J.; Cuevas, A.; Metz, A.; Hezel, R.
Conference Paper
1999The world photovoltaic scale: An international reference cell calibration program
Bücher, K.; Zastrow, A.; Osterwald, C.R.; Anevsky, S.; Barua, A.K.; Chaudhuri, P.; Dubard, J.; Emery, K.; Hansen, B.; King, D.L.; Metzdorf, J.; Nagamine, F.; Shimokawa, R.; Wang, X.Y.; Wittchen, T.; Zaaiman, W.; Zhang, J.
Journal Article