Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2019Energiespeicher in Produktionssystemen
Zimmermann, Fabian; Emde, Alexander; Laribi, Raoul; Wang, Diana; Sauer, Alexander
Study
2016Makroökonomische Betrachtung
Wang, Diana; Büttner, Stefan Markus; Sauer, Alexander
Book Article
2016Methodik
Zimmermann, Fabian; Reichart, Markus; Reisinger, Martin; Köse, Ekrem; Wang, Diana; Sauer, Alexander
Book Article
2016Zentrale Szenarien und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Wang, Diana; Sauer, Alexander
Book Article
2016Zusammenfassung
Zimmermann, Fabian; Reichart, Markus; Reisinger, Martin; Wang, Diana; Köse, Ekrem; Sauer, Alexander
Book Article
2015Arbeitspapier Bilanzneutrale Finanzierung
Brickmann, Ulrich; Carneiro, Sebastian; Chmielewski, Jörg; Ertugrul, Iris; Gehles, Katrin; Holz, Felix; Köpnick, Herbert; Müller, Daniel Sebastian; Reisinger, Martin; Schmidt-Wichers, Manfred; Wang, Diana
Book
2015Arbeitspapier Projektbündelung (PB)
Brickmann, Ulrich; Köpnick, Herbert; Müller, Daniel Sebastian; Reisinger, Martin; Seefeldt, Friedrich; Wang, Diana
Book
2015Finanzierung von Energieeffizienz-Maßnahmen
Wang, Diana
Conference Paper