Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2013Compact high-repetition-rate source of coherent 100 eV radiation
Pupeza, I.; Holzberger, S.; Eidam, T.; Carstens, H.; Esser, D.; Weitenberg, J.; Rußbüldt, P.; Rauschenberger, J.; Limpert, J.; Udem, T.; Tünnermann, A.; Hänsch, T.W.; Apolonski, A.; Krausz, F.; Fill, E.
Journal Article
2011Power scaling of femtosecond enhancement cavities and high-power applications
Pupeza, I.; Eidam, T.; Kaster, J.; Bernhardt, B.; Rauschenberger, J.; Ozawa, A.; Fill, E.F.; Udem, T.; Kling, M.F.; Limpert, J.; Alahmed, Z.A.; Azzeer, A.M.; Tünnermann, A.; Hänsch, T.W.; Krausz, F.
Conference Paper
2010Femtosecond high repetition rate external cavity beyond the average power limit for linear enhancement
Pupeza, I.; Eidam, T.; Pronin, O.; Rauschenberger, J.; Bernhardt, B.; Ozawa, A.; Udem, T.; Holzwarth, R.; Limpert, J.; Apolonski, A.; Hänsch, T.; Tünnermann, A.; Krausz, F.
Conference Paper
2010Power scaling of a high-repetition-rate enhancement cavity
Pupeza, I.; Eidam, T.; Rauschenberger, J.; Bernhardt, B.; Ozawa, A.; Fill, E.; Apolonski, A.; Udem, T.; Limpert, J.; Alahmed, Z.A.; Azzeer, A.M.; Tünnermann, A.; Hänsch, T.W.; Krausz, F.
Journal Article