Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2017Large-Scale 3D Shape Retrieval from ShapeNet Core55
Savva, Manolis; Yu, Fisher; Su, Hao; Kanezaki, Asako; Furuya, Takahiko; Ohbuchi, Ryutarou; Zhou, Zhichao; Yu, Rui; Bai, Song; Bai, Xiang; Aono, Masaki; Tatsuma, Atsushi; Thermos, S.; Axenopoulos, A.; Papadopoulos, G.T.; Daras, P.; Deng, Xiao; Lian, Zhouhui; Li, Bo; Johan, Henry; Lu, Yijuan; Mk, Sanjeev
Conference Paper
2015A comparison of 3D shape retrieval methods based on a large-scale benchmark supporting multimodal queries
Li, Bo; Lu, Yijuan; Li, Chunyuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Aono, Masaki; Burtscher, Martin; Chen, Qiang; Chowdhury, Nihad Karim; Fang, Bin; Fu, Hongbo; Furuya, Takahiko; Li, Haisheng; Liu, Jianzhuang; Johan, Henry; Kosaka, Ryuichi; Koyanagi, Hitoshi; Ohbuchi, Ryutarou; Tatsuma, Atsushi; Wan, Yajuan; Zhang, Chaoli; Zou, Changqing
Journal Article
2014A comparison of methods for sketch-based 3D shape retrieval
Li, Bo; Lu, Yijuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Bustos, Benjamin; Ferreira, Alfredo; Furuya, Takahiko; Fonseca, Manuel J.; Johan, Henry; Matsuda, Takahiri; Ohbuchi, Ryutarou; Pascoal, Pedro B.; Saavedra, J.M.
Journal Article
2014SHREC'14 Track: Extended large scale sketch-based 3D shape retrieval
Li, Bo; Lu, Y.; Li, Chunyuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Aono, Masaki; Burtscher, M.; Fu, H.; Furuya, T.; Johan, Henry; Liu, J.; Ohbuchi, R.; Tatsuma, A.; Zou, C.
Conference Paper
2014SHREC'14 Track: Large scale comprehensive 3D shape retrieval
Li, Bo; Lu, Yijuan; Li, Chunyuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Aono, Masaki; Chen, Qiang; Chowdhury, Nihad Karim; Fang, Bin; Furuya, Takahiko; Johan, Henry; Kosaka, Ryuichi; Koyanagi, Hitoshi; Ohbuchi, Ryutarou; Tatsuma, Atsushi
Conference Paper
2012SHREC' 12 track: Sketch-based 3D shape retrieval
Li, Bin; Schreck, Tobias; Godil, Afzal; Alexa, Marc; Boubekeur, T.; Bustos, Benjamin; Chen, J.; Eitz, M.; Furuya, T.; Hildebrand, K.; Huang, S.; Johan, H.; Kuijper, Arjan; Ohbuchi, R.; Richter, R.; Saavedra, J.M.; Scherer, Maximilian; Yanagimachi, T.; Yoon, G.J.; Yoon, Sang Min
Conference Paper
2009SHREC'09 track: Generic shape retrieval
Godil, A.; Dutagaci, H.; Akgül, C.; Axenopoulos, A.; Bustos, Benjamin; Chaouch, M.; Daras, P.; Furuya, T.; Kreft, S.; Lian, Z.; Napoléon, T.; Mademlis, A.; Ohbuchi, R.; Rosin, P.L.; Sankur, B.; Schreck, Tobias; Sun, X.; Tezuka, M.; Verroust-Blondet, A.; Walter, Michael; Yemez, Y.
Conference Paper