Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2021A Compact and Interpretable Convolutional Neural Network for cross-subject Driver Drowsiness Detection from single-channel EEG
Cui, Jian; Lan, Zirui; Liu, Yisi; Li, Ruilin; Li, F.; Sourina, Olga; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Journal Article
2021Human Factors Evaluation in VR-based Shunting Training
Tschoerner, Benedikt; Li, Fan; Lan, Zirui; Liu, Yisi; Lim, Wei Lun; Cui, Jian; Wong, Yu Lian; Kho, Kevin; Lee, Vincent; Sourina, Olga; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Journal Article
2021NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization
Wang, Caiyong; Wang, Yunlong; Zhang, Kunbo; Muhammad, Jawad; Lu, Tianhao; Zhang, Qi; Tian, Qichuan; He, Zhaofeng; Sun, Zhenan; Zhang, Yiwen; Liu, Tianbao; Yang, Wei; Wu, Dongliang; Liu, Yingfeng; Zhou, Ruiye; Wu, Huihai; Zhang, Hao; Wang, Junbao; Wang, Jiayi; Xiong, Wantong; Shi, Xueyu; Zeng, Shao; Li, Peihua; Sun, Haodong; Wang, Jing; Zhang, Jiale; Wang, Qi; Wu, Huijie; Zhang, Xinhui; Li, Haiqing; Chen, Yu; Chen, Liang; Zhang, Menghan; Sun, Ye; Zhou, Zhiyong; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Tapia, Juan; Valenzuela, Andrés; Busch, Christoph; Gupta, Gourav; Raja, Kiran; Wu, Xi; Li, Xiaojie; Yang, Jingfu; Jing, Hongyan; Wang, Xin; Kong, Bin; Yin, Youbing; Song, Qi; Lyu, Siwei; Hu, Shu; Premk, Leon; Vitek, Matej; Struc, Vitomir; Peer, Peter; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Jaryani, Farhang; Nasab, Samaneh Salehi; Moafinejad, Seyed Naeim; Amini, Yasin; Noshad, Morteza
Conference Paper
2021Off-line Evaluation of Indoor Positioning Systems in Different Scenarios: The Experiences from IPIN 2020 Competition
Potorti, F.; Torres-Sospedra, J.; Quezada-Gaibor, D.; Jimenez, A.R.; Seco, F.; Perez-Navarro, A.; Ortiz, M.; Zhu, N.; Renaudin, V.; Ichikari, R.; Shimomura, R.; Ohta, N.; Nagae, S.; Kurata, T.; Wei, D.; Wei, D.; Wei, D.; Wei, D.; Ji, X.; Zhang, W.; Kram, S.; Stahlke, M.; Mutschler, C.; Crivello, A.; Barsocchi, P.; Girolami, M.; Palumbo, F.; Chen, R.; Wu, Y.; Li, W.; Yu, Y.; Xu, S.; Huang, L.; Liu, T.; Kuang, J.; Niu, X.; Yoshida, T.; Nagata, Y.; Fukushima, Y.; Fukatani, N.; Hayashida, N.; Asai, Y.; Urano, K.; Ge, W.; Lee, N.; Fang, S.; Jie, Y.; Young, S.; Chien, Y.; Yua, C.; Ma, C.; Wub, B.; Zhangc, W.; Wang, Y.; Fan, Y.; Poslad, S.; Selviah, D.R.; Wangd, W.; Yuan, H.; Yonamoto, Y.; Yamaguchi, M.; Kaichi, T.; Zhou, B.; Liue, X.; Gu, Z.; Yang, C.; Wu, Z.; Xie, D.; Huang, C.; Zheng, L.; Peng, A.; Jin, G.; Wangh, Q.; Luo, H.; Xiong, H.; Bao, L.; Zhangi, P.; Zhao, F.; Yuj, C.; Hung, C.; Antsfeld, L.; Chidlovskii, B.; Jiang, H.; Xia, M.; Yan, D.; Li, Y.; Dong, Y.; Silva, I.; Pendao, C.; Meneses, F.; Nico
Journal Article
2021Trial of upadacitinib and adalimumab for psoriatic arthritis
McInnes, I.B.; Anderson, J.K.; Magrey, M.; Merola, J.F.; Liu, Y.; Kishimoto, M.; Jeka, S.; PachecoTena, C.; Wang, X.; Chen, L.; Zueger, P.; Liu, J.; Pangan, A.L.; Behrens, F.
Journal Article
2021X-ray Fluorescence Uptake Measurement of Functionalized Gold Nanoparticles in Tumor Cell Microsamples
Schmutzler, O.; Graf, S.; Behm, N.; Mansour, W.Y.; Blumendorf, F.; Staufer, T.; Körnig, C.; Salah, D.; Kang, Y.; Peters, J.N.; Liu, Y.; Feliu, N.; Parak, W.J.; Burkhardt, A.; Gargioni, E.; Gennis, S.; Chandralingam, S.; Höeg, F.; Maison, W.; Rothkamm, K.; Schulz, F.; Grüner, F.
Journal Article
2021X-ray-Based Techniques to Study the Nano-Bio Interface
Sanchez-Cano, C.; Alvarez-Puebla, R.A.; Abendroth, J.M.; Beck, T.; Blick, R.; Cao, Y.; Caruso, F.; Chakraborty, I.; Chapman, H.N.; Chen, C.; Cohen, B.E.; Conceição, A.L.C.; Cormode, D.P.; Cui, D.; Dawson, K.A.; Falkenberg, G.; Fan, C.; Feliu, N.; Gao, M.; Gargioni, E.; Glüer, C.-C.; Grüner, F.; Hassan, M.; Hu, Y.; Huang, Y.; Huber, S.; Huse, N.; Kang, Y.; Khademhosseini, A.; Keller, T.F.; Körnig, C.; Kotov, N.A.; Koziej, D.; Liang, X.-J.; Liu, B.; Liu, S.; Liu, Y.; Liu, Z.; Liz-Marzan, L.M.; Ma, X.; Machicote, A.; Maison, W.; Mancuso, A.P.; Megahed, S.; Nickel, B.; Otto, F.; Palencia, C.; Pascarelli, S.; Pearson, A.; Penate-Medina, O.; Qi, B.; Rädler, J.; Richardson, J.J.; Rosenhahn, A.; Rothkamm, K.; Rübhausen, M.; Sanyal, M.K.; Schaak, R.E.; Schlemmer, H.-P.; Schmidt, M.; Schmutzler, O.; Schotten, T.; Schulz, F.; Sood, A.K.; Spiers, K.M.; Staufer, T.; Stemer, D.M.; Stierle, A.; Sun, X.; Tsakanova, G.; Weiss, P.S.; Weller, H.; Westermeier, F.; Xu, M.; Yan, H.; Zeng, Y.; Zhao, Y.; Zhao, Y.; Zhu, D.;
Review
2020Bidirectional Bioelectronic Interfaces: System Design and Circuit Implications
Liu, Yan; Urso, Alessandro; Martins da Ponte, Ronaldo; Costa, Tiago; Valente, Virgilio; Giagka, Vasiliki; Serdijn, Wouter A.; Constandinou, Timothy G.; Denison, Timothy
Journal Article
2020Boron-doped single-walled carbon nanotubes with enhanced thermoelectric power factor for flexible thermoelectric devices
Liu, Ye; Khavrus, Vyacheslav O.; Lehmann, Thomas; Yang, Hong-liu; Stepien, Lukas; Greifzu, Moritz; Oswald, Steffen; Gemming, Thomas; Bezugly, Viktor; Cuniberti, Gianaurelio
Journal Article
2020Evaluation of humanoid robot design based on global eye-tracking metrics
Li, Fan; Chang, Danni; Liu, Yisi; Cui, Jian; Feng, Shanshan; Huang, Ning; Chen, Chun-Hsien; Sourina, Olga
Conference Paper
2020Human Factors Assessment in VR-based Firefighting Training in Maritime: A Pilot Study
Liu, Yisi; Lan, Zirui; Tschoerner, Benedikt; Virdi, Satinder Singh; Cui, Jian; Li, Fan; Sourina, Olga; Zhang, Daniel; Chai, David; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Conference Paper
2020Human Factors Evaluation of ATC Operational Procedures in Relation to Use of 3D Display
Liu, Yisi; Trapsilawati, Fitri; Lan, Zirui; Sourina, Olga; Johan, Henry; Li, Fan; Chen, Chun-Hsien; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Conference Paper
2020Inter-subject transfer learning for EEG-based mental fatigue recognition
Liu, Yisi; Lan, Zirui; Cui, Jian; Sourina, Olga; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Journal Article
2020A new citrinin derivative from the Indonesian Marine Sponge-Associated Fungus Penicillium citrinum
Sabdaningsih, A.; Liu, Y.; Mettal, U.; Heep, J.; Riyanti; Wang, L.; Cristianawati, O.; Nuryadi, H.; Sibero, M.T.; Marner, M.; Radjasa, O.K.; Sabdono, A.; Trianto, A.; Schäberle, T.F.
Journal Article
2020Psychophysiological evaluation of seafarers to improve training in maritime virtual simulator
Liu, Yisi; Lan, Zirui; Cui, Jian; Krishnan, Gopala; Sourina, Olga; Konovessis, Dimitrios; Ang, Hock Eng; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Journal Article
2020SAFE: An EEG Dataset for Stable Affective Feature Selection
Lan, Zirui; Liu, Yisi; Sourina, Olga; Wang, Lipo; Scherer, Reinhold; Müller-Putz, Gernot
Journal Article
2020Selection of sponge-associated bacteria with high potential for the production of antibacterial compounds
Riyanti; Balansa, W.; Liu, Y.; Sharma, A.; Mihajlovic, S.; Hartwig, C.; Leis, B.; Rieuwpassa, F.J.; Ijong, F.G.; Wägele, H.; König, G.M.; Schäberle, T.F.
Journal Article
2020Sources and sinks driving sulfuric acid concentrations in contrasting environments: Implications on proxy calculations
Dada, Lubna; Ylivinkka, Ilona; Baalbaki, Rima; Li, Chang; Guo, Yishuo; Yan, Chao; Yao, Lei; Sarnela, Nina; Jokinen, Tuija; Dällenbach, Kaspar R.; Yin, Rujing; Deng, Chenjuan; Chu, Biwu; Nieminen, Tuomo; Wang, Yonghong; Lin, Zhuohui; Thakur, Roseline C.; Kontkanen, Jenni; Stolzenburg, Dominik; Sipilä, Mikko; Hussein, Tareq; Paasonen, Pauli; Bianchi, Federico; Salma, Imre; Weidinger, Tamás; Pikridas, Michael; Sciare, Jean; Jiang, Jingkun; Liu, Yongchun; Petäjä, Tuukka; Kerminen, Veli-Matti; Kulmala, Markku
Journal Article
2020Terpenoids from the Coral-Derived Fungus Trichoderma harzianum (XS-20090075) Induced by Chemical Epigenetic Manipulation
Shi, T.; Shao, C.-L.; Liu, Y.; Zhao, D.-L.; Cao, F.; Fu, X.-M.; Yu, J.-Y.; Wu, J.-S.; Zhang, Z.-K.; Wang, C.-Y.
Journal Article
2020VisDrone-DET2020: The Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge Results
Du, D.; Wen, L.; Zhu, P.; Fan, H.; Hu, Q.; Ling, H.; Shah, M.; Pan, J.; Axenopoulos, A.; Schumann, A.; Psaltis, A.; Jain, A.; Dong, B.; Li, C.; Chen, C.; Duan, C.; Zhang, C.; Stadler, D.; Pailla, D.R.; Yin, D.; Khan, F.; Meng, F.; Gao, G.; Zhang, G.; Chen, H.; Zhou, H.; Xie, H.; Qiu, H.; Li, H.; Athanasiadis, I.; Cui, J.; Zhou, J.; Ko, J.; Lee, J.; Yu, J.; Yoo, J.; Sommer, L.W.; Xiong, L.; Schleiss, M.; Yang, M.-H.; Liu, M.; Zhang, M.; Mandal, M.; Daras, P.; Narang, P.; Liu, Q.; Shi, Q.; Lin, Q.; Ramaprasad, R.; Wang, S.; Mehta, S.; Li, S.; Huang, S.; Moon, S.; Zhao, T.; Sun, T.; Guo, W.; Tian, W.; Qin, W.; Yu, W.; Lin, W.; Zhao, X.; Jia, X.; He, X.; Zhao, X.; Liu, X.; Ding, Y.; Luo, Y.; Xiao, Y.; Wang, Y.; Liu, Y.; Kim, Y.; Sun, Y.; Yao, Y.; Huang, Y.; Gong, Z.; Xu, Z.; Luo, Z.; Cao, Z.; Wei, Z.; Fan, Z.; Song, Z.; Liu, Z.
Conference Paper
2019Ammonia plasma-induced n-type doping of semiconducting carbon nanotube films: Thermoelectric properties and ambient effects
Liu, Ye; Nitschke, Mirko; Stepien, Lukas; Khavrus, Vyacheslav O.; Bezugly, Viktor; Cuniberti, Gianaurelio
Journal Article
2019Antibiotic-producing beneficial bacteria in the gut of the burying beetle nicrophorus vespilloides
Heise, P.; Liu, Y.; Degenkolb, T.; Vogel, H.; Schäberle, T.F.; Vilcinskas, A.
Journal Article
2019Biosynthetic Basis for Structural Diversity of Aminophenylpyrrole-Derived Alkaloids
Linares-Otoya, L.; Liu, Y.; Linares-Otoya, V.; Armas-Mantilla, L.; Crüsemann, M.; Ganoza-Yupanqui, M.L.; Campos-Florian, J.; König, G.M.; Schäberle, T.F.
Journal Article
2019Detection of Humanoid Robot Design Preferences Using EEG and Eye Tracker
Liu, Yisi; Li, Fan; Tang, Lin Hei; Lan, Zirui; Cui, Jian; Sourina, Olga; Chen, Chun-Hsien
Conference Paper
2019EEG-Based Cross-Subject Mental Fatigue Recognition
Liu, Yisi; Lan, Zirui; Cui, Jian; Sourina, Olga; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Conference Paper
2019EEG-based Human Factors Evaluation of Air Traffic Control Operators (ATCOs) for Optimal Training
Liu, Yisi; Lan, Zirui; Traspsilawati, Fitri; Sourina, Olga; Chen, Chun-Hsien; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Conference Paper
2019Fast and cost effective fabrication of microlens arrays for enhancing light out-coupling of organic light-emitting diodes
Stellmacher, Andre; Liu, Yuan; Soldera, Marcos; Rank, Andreas; Reineke, Sebastian; Lasagni, Andrés-Fabián
Journal Article
2019A new sesquiterpenoid aminoquinone from an Indonesian marine sponge
Balansa, W.; Mettal, U.; Wuisan, Z.G.; Plubrukarn, A.; Ijong, F.G.; Liu, Y.; Schäberle, T.F.
Journal Article
2019Proactive mental fatigue detection of traffic control operators using bagged trees and gaze-bin analysis
Li, Fan; Chen, Chun-Hsien; Xu, Gangyan; Khoo, Li Pheng; Liu, Yisi
Journal Article
2019Tunicate-associated bacteria show a great potential for the discovery of antimicrobial compounds
Ayuningrum, D.; Liu, Y.; Riyanti; Sibero, M.T.; Kristiana, R.; Asagabaldan, M.A.; Wuisan, Z.G.; Trianto, A.; Radjasa, O.K.; Sabdono, A.; Schaberle, T.F.
Journal Article
2018The Development of an Effective Bacterial Single-Cell Lysis Method Suitable for Whole Genome Amplification in Microfluidic Platforms
Liu, Y.; Schulze-Makuch, D.; Vera, J.-P. de; Cockell, C.; Leya, T.; Baqué, M.; Walther-Antonio, M.
Journal Article
2018EEG-based cadets training and performance assessment system in maritime virtual simulator
Liu, Yisi; Lan, Zirui; Sourina, Olga; Konovessis, Dimitrios; Liew, Hui Ping; Krishnan, Gopala; Ang, Hock Eng
Conference Paper
2018EEG-based evaluation of mental fatigue using machine learning algorithms
Liu, Yisi; Lan, Zirui; Khoo, Han Hua Glenn; Ho, K.; Li, King Ho Holden; Sourina, Olga; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Conference Paper
2018EEG-based mental workload and stress monitoring of crew members in maritime virtual simulator
Lim, Wei Lun; Liu, Yisi; Subramaniam, Salem Chandrasekaran Harihara; Liew, Serene Hui Ping; Krishnan, Gopala; Sourina, Olga; Konovessis, Dimitrios; Ang, Hock Eng; Wang, Lipo
Conference Paper
2018Insights into catalysis and function of phosphoribosyl-linked serine ubiquitination
Kalayil, S.; Bhogaraju, S.; Bonn, F.; Shin, D.; Liu, Y.; Gan, N.; Basquin, J.; Grumati, P.; Luo, Z.-Q.; Dikic, I.
Journal Article
2018NeuroFeedback training for enhancement of the focused attention related to athletic performance in elite rifle shooters
Liu, Yisi; Subramaniam, Salem Chandrasekaran Harihara; Sourina, Olga; Shah, Eesha; Chua, Joshua; Ivanov, Kirill
Conference Paper
2018Reducing rowland ghosts in diffraction gratings by dynamic exposure near-field holography
Lin, D.K.; Chen, H.Y.; Liu, Z.K.; Dietrich, K.; Kroker, S.; Käsebier, T.; Liu, Y.; Kley, E.-B.; Hong, Y.L.
Journal Article
2018Solder joint fatigue analysis under combined thermal and vibration loading
Meier, Karsten; Röllig, Mike; Liu, Y.; Bock, K.
Conference Paper
2018Stable feature selection for EEG-based emotion recognition
Lan, Zirui; Sourina, Olga; Wang, Lipo; Liu, Yisi; Scherer, Reinhold; Müller-Putz, Gernot
Conference Paper
2017Characterizing the conducted EMI performance of a power module through passive measurement
Liu, Y.; Kochetov, S.; Smazinka, T.; Lindemann, A.
Conference Paper
2017Different patterns of longitudinal brain and spinal cord changes and their associations with disability progression in NMO and MS
Liu, Y.; Duan, Y.; Huang, J.; Ren, Z.; Liu, Z.; Dong, H.; Weiler, F.; Hahn, H.K.; Shi, F.-D.; Butzkueven, H.; Barkhof, F.; Li, K.
Journal Article
2017EEG-based human factors evaluation of conflict resolution aid and tactile user interface in future air traffic control systems
Hou, X.Y.; Trapsilawati, F.; Liu, Y.S.; Sourina, O.; Chen, C.-H.; Mueller-Wittig, W.; Ang, W.T.
Conference Paper
2017EEG-based mental workload and stress recognition of crew members in maritime virtual simulator: A case study
Liu, Y.; Subramaniam, S.C.H.; Sourina, O.; Liew, S.H.P.; Krishnan, G.; Konovessis, D.; Ang, H.E.
Conference Paper
2017EEG-based mental workload recognition in human factors evaluation of future air traffic control systems
Liu, Yisi; Trapsilawati, Fitri; Hou, Xiyuan; Sourina, Olga; Chen, Chun-Hsien; Kiranraj, Pushparaj; Müller-Wittig, Wolfgang K.; Ang, Wei Tech
Conference Paper
2017Human factors evaluation in maritime virtual simulators using mobile EEG-based neuroimaging
Liu, Yisi; Sourina, Olga; Liew, Hui Ping; Salem Chandrasekaran, Harihara Subramaniam; Konovessis, Dimitrios; Krishnan, Gopala; Ang, Hock Eng
Conference Paper
2017Human factors in Maritime risk management: Simulation & modeling
Liu, Y.; Sourina, O.; Endrina, N.; Konovessis, D.; Liew, S.H.P.; Krishnan, G.; Ang, H.E.
Conference Paper
2017Introduction to the Special Section on Augmented Video
Eisert, P.; Liu, Y.B.; Lee, K.M.; Stricker, D.; Thomas, G.
Journal Article
2017Mesh-based CAM Solution for Laser Manufacturing and Repair Processes
Liu, Y.
Dissertation
2017Mobile EEG-based situation awareness recognition for air traffic controllers
Yeo, Lee Guan; Sun, Haoqi; Liu, Yisi; Trapsilawati, Fitri; Sourina, Olga; Chen, Chun-Hsien; Müller-Wittig, Wolfgang K.; Ang, Wei Tech
Conference Paper
2017Neurofeedback training for rifle shooters to improve cognitive ability
Liu, Yisi; Subramaniam, Salem Chandrasekaran Harihara; Sourina, Olga; Shah, Eesha; Chua, Joshua; Ivanov, Kirill
Conference Paper
2017Perceived and physiological mental workload and emotion assessments in en-route ATC environment: A case study
Trapsilawati, Fitri; Liu, Yisi; Wee, Hong Jie; Subramaniam, Harihara; Sourina, Olga; Pushparaj, Kiranraj; Sembian, Somasundaram; Lu, Patricia Chun Qi; Chen, Chun-Hsien; Lye, Sun Woh
Conference Paper
2017Ultra-low latency 5G CHARISMA architecture for secure intelligent transportation verticals
Parker, M.C.; Koczian, G.; Walker, S.D.; Habel, K.; Jungnickel, V.; Rokkas, T.; Neokosmidis, I.; Siddiqui, M.S.; Escalona, E.; Canales-Valenzuela, C.; Foglar, A.; Ulbricht, M.; Liu, Y.; Point, J.C.; Kritharidis, D.; Katsaros, K.V.; Trouva, E.; Angelopoulos, Y.; Filis, K.; Lyberopoulos, G.; Zetserov, E.; Levi, D.; Kralj, P.; Jenko, P.
Conference Paper
2016Assessing haptic video interaction with neurocognitive tools
Rasool, S.; Hou, X.; Liu, Y.; Sourin, A.; Sourina, O.
Conference Paper
2016CHARISMA: Converged heterogeneous advanced 5G cloud-RAN architecture for intelligent and secure media access
Parker, M.C.; Koczian, G.; Adeyemi-Ejeye, F.; Quinlan, T.; Walker, S.D.; Legarrea, A.; Siddiqui, M.S.; Escalona, E.; Spirou, S.; Kritharidis, D.; Habel, K.; Jungnickel, V.; Trouva, E.; Kourtis, A.; Liu, Y.; Sander Frigau, M.; Point, J.C.; Lyberopoulos, G.; Theodoropoulou, E.; Filis, K.; Rokkas, T.; Neokosmidis, I.; Levi, D.; Zetserov, E.; Foglar, A.; Ulbricht, M.; Peternel, B.; Gustincic, D.
Conference Paper
2016CogniMeter: EEG-based brain states monitoring
Hou, X.; Liu, Y.; Lim, W.L.; Lan, Z.; Sourina, O.; Mueller-Wittig, W.; Wang, L.
Book Article
2016Hierarchical, virtualised and distributed intelligence 5G architecture for low-latency and secure applications
Siddiqui, M.S.; Legarrea, A.; Escalona, E.; Parker, M.C.; Koczian, G.; Walker, S.D.; Lyberopoulos, G.; Theodoropoulou, E.; Filis, K.; Foglar, A.; Ulbricht, M.; Liu, Y.; Point, J.C.; Trouva, E.; Rokkas, T.; Neokosmidis, I.; Kritharidis, D.; Katsaros, K.; Spirou, S.; Habel, K.; Jungnickel, V.; Canales, C.; Lorenzo, M.
Journal Article
2016Individual alpha peak frequency based features for subject dependent EEG workload classification
Lim, W.L.; Sourina, O.; Wang, L.P.; Liu, Y.
Conference Paper
2016Individual Theta/Beta based algorithm for neurofeedback games to improve cognitive abilities
Liu, Y.; Hou, X.; Sourina, O.; Bazanova, O.
Conference Paper
2016Multicenter validation of mean upper cervical cord area measurements from head 3D T1-weighted MR imaging in patients with multiple sclerosis
Liu, Y.; Lukas, C.; Steenwijk, M.D.; Daams, M.; Versteeg, A.; Duan, Y.; Li, K.; Weiler, F.; Hahn, H.K.; Wattjes, MP.; Barkhof, F.; Vrenken, H.
Journal Article
2016Neurocognitive tools for assessing haptic interaction
Rasool, S.; Hou, X.Y.; Liu, Y.S.; Sourin, A.; Sourina, O.
Journal Article
2016Neurocognitive tools for enhancement of the focused attention related to athletic performance in shooters
Liu, Y.S.; Hou, X.Y.; Sourina, O.; Shah, E.; Chua, J.; Ivanov, K.; Liddon, J.; Wang, L.P.
Journal Article
2016Neuroscience based design: Fundamentals and applications
Sourina, Olga; Liu, Yisi; Hou, Xiyuan; Lim, Wei Lun; Müller-Wittig, Wolfgang K.; Wang, Lipo; Konovessis, Dimitrios; Chen, Chun-Hsien; Ang, Wei Tech
Conference Paper
2016Phosphoribosylation of Ubiquitin Promotes Serine Ubiquitination and Impairs Conventional Ubiquitination
Bhogaraju, S.; Kalayil, S.; Liu, Y.; Bonn, F.; Colby, T.; Matic, I.; Dikic, I.
Journal Article
2016Real-time EEG-based emotion monitoring using stable features
Lan, Z.; Sourina, O.; Wang, L.; Liu, Y.
Journal Article
2016Using support vector regression to estimate valence level from EEG
Lan, Z.; Müller-Putz, G.R.; Wang, L.; Liu, Y.; Sourina, O.; Scherer, R.
Conference Paper
2015CogniMeter: EEG-based emotion, mental workload and stress visual monitoring
Hou, Xiyuan; Liu, Yisi; Sourina, Olga; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Conference Paper
2015Computer aided manufacturing supported Process Planning OF Additive Manufacturing by Laser Deposition Welding
Arntz, Kristian; Wegener, Maximilian; Liu, Yuan
Journal Article
2015Differential patterns of spinal cord and brain atrophy in NMO and MS
Liu, Y.O.; Wang, J.H.; Daams, M.; Weiler, F.; Hahn, H.K.; Duan, Y.Y.; Huang, J.; Ren, Z.Q.; Ye, J.; Dong, H.Q.; Vrenken, H.; Wattjes, M.P.; Shi, F.D.; Li, K.C.; Barkhof, F.
Journal Article
2015EEG based stress monitoring
Hou, X.; Liu, Y.; Sourina, O.; Eileen, T.Y.R.; Wang, L.; Mueller-Wittig, W.
Conference Paper
2015EEG-based mental workload recognition related to multitasking
Lim, W.L.; Sourina, O.; Liu, Y.; Wang, L.
Conference Paper
2015Fractal dimension based neurofeedback training to improve cognitive abilities
Liu, Y.; Hou, X.; Sourina, O.
Conference Paper
2015Intrinsic computation of centroidal Voronoi tessellation (CVT) on meshes
Wang, X.N.; Ying, X.; Liu, Y.J.; Xin, S.Q.; Wang, W.P.; Gu, X.F.; Mueller-Wittig, W.; He, Y.
Journal Article
2015Laser path calculation method on triangulated mesh for repair process on turbine parts
Liu, Y.; Bobek, T.; Klocke, F.
Journal Article
2015Prediction of Human Cognitive Abilities based on EEG measurements
Liu, Yisi; Lim, Wei Lun; Hou, Xiyuan; Sourina, Olga; Wang, Lipo
Conference Paper
2014EEG-based emotion monitoring in mental task performance
Liu, Yisi; Sourina, Olga; Chai, Woon Huei
Conference Paper
2014EEG-based subject-dependent emotion recognition algorithm using fractal dimension
Liu, Yisi; Sourina, Olga
Conference Paper
2014EEG-enabled affective human-computer interfaces
Sourina, Olga; Liu, Yisi
Conference Paper
2014EEG-enabled tests for neurofeedback training assessment
Liu, Yisi; Sourina, Olga
Conference Paper
2014Neurofeedback games for the enhancement of cognitive abilities related to multitasking
Sourina, Olga; Hou, Xiyuan; Wang, Lipo; Lim, Wei Lun; Liu, Yisi
Conference Paper
2014Neurofeedback games to improve cognitive abilities
Liu, Yisi; Sourina, Olga; Hou, Xiyuan
Conference Paper
2014Process Chains for CAM Supported Additive Manufacturing by Laser Deposition Welding
Klocke, Fritz; Wegener, Maximilian; Liu, Y.; Arntz, Kristian
Conference Paper
2014Quantitative damage and detwinning analysis of nanotwinned copper foil under cyclic loading
Yoo, B.-G.; Boles, S.T.; Liu, Y.; Zhang, X.; Schwaiger, R.; Eberl, C.; Kraft, O.
Journal Article
2014Real-time subject-dependent EEG-based emotion recognition algorithm
Liu, Yisi; Sourina, Olga
Conference Paper
2014Stability of features in real-time EEG-based emotion recognition algorithm
Lan, Zirui; Sourina, Olga; Wang, Lipo; Liu, Yisi
Conference Paper
2014Verschleißreduktion von Tiefziehwerkzeugen durch Geometrie- und Aktivflächenoptimierung
Bremen, M.; Clausen, P.; Esser, T.; Heinen, D.; Kotzian, M.; Leihkauf, J.; Liu, Y.; Malek, R.; Mühlbauer, H.; Petersen, S.; Schongen, F.; Spans, A.; Stautner, M.
Book Article
2014Wear protection of deep drawing tools by systematic optimization of highly stressed surfaces
Klocke, Fritz; Heinen, Daniel; Schongen, F.; Arntz, Kristian; Liu, Y.; Bäcker, V.; Feldhaus, B.
Conference Paper
2013EEG databases for emotion recognition
Liu, Yisi; Sourina, Olga
Conference Paper
2013EEG-based emotion-adaptive advertising
Liu, Yisi; Sourina, Olga; Hafiyyandi, Mohammad Rizqi
Conference Paper
2013EEG-enabled affective applications
Sourina, Olga; Liu, Yisi
Conference Paper
2013Graphene nanoplatelets supported metal nanoparticles for electrochemical oxidation of hydrazine
Wan, Q.J.; Liu, Y.; Wang, Z.H.; Wei, W.; Li, B.B.; Zou, J.; Yang, N.
Journal Article
2013Graphene nanoplatelets: Electrochemical properties and applications for oxidation of endocrine-disrupting chemicals
Wan, Q.; Cai, H.; Liu, Y.; Song, H.; Liao, H.; Liu, S.; Yang, N.
Journal Article
2013Numerical methods for laser path calculation for surface treatment of dies and moulds
Liu, Y.; Ur-Rehman, R.; Heinen, D.; Glasmacher, L.
Conference Paper
2013SHREC'13 Track: Retrieval on Textured 3D Models
Cerri, A.; Biasotti, S.; Abdelrahman, M.; Angulo, J.; Berger, K.; Chevallier, J.; El-Melegy, M.; Farag, A.; Lefebvre, F.; Giachetti, A.; Guermoud, H.; Liu, Y.-J.; Velasco-Forero, S.; Vigouroux, J.; Xu, C.-X.; Zhang, J.-B.
Conference Paper
2012Arterial spin labeling MRI study of age and gender effects on brain perfusion hemodynamics
Liu, Y.; Zhu, X.; Feinberg, D.; Guenther, M.; Gregori, J.; Weiner, M.W.; Schuff, N.
Journal Article
2012An EUV beamsplitter based on conical grazing incidence diffraction
Braig, C.; Fritzsch, L.; Käsebier, T.; Kley, E.-B.; Laubis, C.; Liu, Y.; Scholze, F.; Tünnermann, A.
Journal Article
2012Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy
Klionsky, D.J.; Abdalla, F.C.; Abeliovich, H.; Abraham, R.T.; Acevedo-Arozena, A.; Adeli, K.; Agholme, L.; Agnello, M.; Agostinis, P.; Aguirre-Ghiso, J.A.; Ahn, H.J.; Ait-Mohamed, O.; Ait-Si-Ali, S.; Akematsu, T.; Akira, S.; Al-Younes, H.M.; Al-Zeer, M.A.; Albert, M.L.; Albin, R.L.; Alegre-Abarrategui, J.; Aleo, M.F.; Alirezaei, M.; Almasan, A.; Almonte-Becerril, M.; Amano, A.; Amaravadi, R.; Amarnath, S.; Amer, A.O.; Andrieu-Abadie, N.; Anantharam, V.; Ann, D.K.; Anoopkumar-Dukie, S.; Aoki, H.; Apostolova, N.; Arancia, G.; Aris, J.P.; Asanuma, K.; Asare, N.Y.O.; Ashida, H.; Askanas, V.; Askew, D.S.; Auberger, P.; Baba, M.; Backues, S.K.; Baehrecke, E.H.; Bahr, B.A.; Bai, X.-Y.; Bailly, Y.; Baiocchi, R.; Baldini, G.; Balduini, W.; Ballabio, A.; Bamber, B.A.; Bampton, E.T.W.; Bánhegyi, G.; Bartholomew, C.R.; Bassham, D.C.; Bast Jr., R.C.; Batoko, H.; Bay, B.-H.; Beau, I.; Béchet, D.M.; Begley, T.J.; Behl, C.; Behrends, C.; Bekri, S.; Bellaire, B.; Bendall, L.J.; Benetti, L.; Berliocchi, L.; Bernardi,
Journal Article
2011A graph description and analysis framework of liver vascular system
Chen, Yufei; Drechsler, Klaus; Oyarzun Laura, Cristina; Zhao, Weidong; Liu, Yanli
Journal Article
2011Mapping of BLASTP Algorithm onto GPU Clusters
Liu, Weiguo; Schmidt, Bertil; Liu, Yongchao; Voss, Gerrit; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Conference Paper
2010Early service discovery in small business ecosystems: A pilot study
Liu, Yan; John, Isabel; Knodel, Jens
Conference Paper
2010Investigation on the properties of a laminar grating as a soft x-ray beam splitter
Liu, Y.; Fuchs, H.J.; Liu, Z.K.; Chen, H.Y.; He, S.N.; Fu, S.J.; Kley, E.-B.; Tünnermann, A.
Journal Article
2010Kombinierte Oberflächenbehandlung von Werkzeugen
Klocke, F.; Heinen, D.; Liu, Y.; Arntz, K.
Journal Article
2008Auto-configuration of shared network-layer address in cluster-based wireless sensor network
Du, Z.; Qian, D.; Stanczak, S.; Heras, R.; Liu, Y.
Conference Paper
2008Critical factors for the performance of chip array-based electrical detection of DNA for analysis of pathogenic bacteria
Liu, Y.; Elsholz, B.; Enfors, S.-O.; Gabig-Ciminska, M.
Journal Article
2008Laser microvia drilling and ablation of silicon using 355 nm pico and nanosecond pulses
Pantsar, H.; Herfurth, H.; Heinemann, S.; Laakso, P.; Penttila, R.; Liu, Y.; Newaz, G.
Conference Paper
2007Confirmative electric DNA array-based test for food poisoning Bacillus cereus
Liu, Y.; Elsholz, B.; Enfors, S.-O.; Gabig-Ciminska, M.
Journal Article
1990DAOM: A dynamic agent oriented model for conceptual design of office information systems (OIS)
Liu, Y.; Yuan, C.
Report