Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2022Natural Wood Templated Hierarchically Cellular NbC/Pyrolytic Carbon Foams as Stiff, Lightweight and High-Performance Electromagnetic Shielding Materials
Liu, Xingmin; Liu, Heqiang; Xu, Hailong; Xie, Wenjie; Li, Minghang; Liu, Jianxi; Liu, Guoqiang; Weidenkaff, Anke; Riedel, Ralf
Journal Article
2021Sustainable paper templated ultrathin, light-weight and flexible niobium carbide based films against electromagnetic interference
Li, Minghang; Chai, Nan; Liu, Xingmin; Xie, Wenjie; Wang, Guohong; Qu, Fangmu; Chen, Yongchao; Fan, Xiaomeng; Weidenkaff, Anke; Riedel, Ralf
Journal Article