Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2021NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization
Wang, Caiyong; Wang, Yunlong; Zhang, Kunbo; Muhammad, Jawad; Lu, Tianhao; Zhang, Qi; Tian, Qichuan; He, Zhaofeng; Sun, Zhenan; Zhang, Yiwen; Liu, Tianbao; Yang, Wei; Wu, Dongliang; Liu, Yingfeng; Zhou, Ruiye; Wu, Huihai; Zhang, Hao; Wang, Junbao; Wang, Jiayi; Xiong, Wantong; Shi, Xueyu; Zeng, Shao; Li, Peihua; Sun, Haodong; Wang, Jing; Zhang, Jiale; Wang, Qi; Wu, Huijie; Zhang, Xinhui; Li, Haiqing; Chen, Yu; Chen, Liang; Zhang, Menghan; Sun, Ye; Zhou, Zhiyong; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Tapia, Juan; Valenzuela, Andrés; Busch, Christoph; Gupta, Gourav; Raja, Kiran; Wu, Xi; Li, Xiaojie; Yang, Jingfu; Jing, Hongyan; Wang, Xin; Kong, Bin; Yin, Youbing; Song, Qi; Lyu, Siwei; Hu, Shu; Premk, Leon; Vitek, Matej; Struc, Vitomir; Peer, Peter; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Jaryani, Farhang; Nasab, Samaneh Salehi; Moafinejad, Seyed Naeim; Amini, Yasin; Noshad, Morteza
Conference Paper
2021Off-line Evaluation of Indoor Positioning Systems in Different Scenarios: The Experiences from IPIN 2020 Competition
Potorti, F.; Torres-Sospedra, J.; Quezada-Gaibor, D.; Jimenez, A.R.; Seco, F.; Perez-Navarro, A.; Ortiz, M.; Zhu, N.; Renaudin, V.; Ichikari, R.; Shimomura, R.; Ohta, N.; Nagae, S.; Kurata, T.; Wei, D.; Wei, D.; Wei, D.; Wei, D.; Ji, X.; Zhang, W.; Kram, S.; Stahlke, M.; Mutschler, C.; Crivello, A.; Barsocchi, P.; Girolami, M.; Palumbo, F.; Chen, R.; Wu, Y.; Li, W.; Yu, Y.; Xu, S.; Huang, L.; Liu, T.; Kuang, J.; Niu, X.; Yoshida, T.; Nagata, Y.; Fukushima, Y.; Fukatani, N.; Hayashida, N.; Asai, Y.; Urano, K.; Ge, W.; Lee, N.; Fang, S.; Jie, Y.; Young, S.; Chien, Y.; Yua, C.; Ma, C.; Wub, B.; Zhangc, W.; Wang, Y.; Fan, Y.; Poslad, S.; Selviah, D.R.; Wangd, W.; Yuan, H.; Yonamoto, Y.; Yamaguchi, M.; Kaichi, T.; Zhou, B.; Liue, X.; Gu, Z.; Yang, C.; Wu, Z.; Xie, D.; Huang, C.; Zheng, L.; Peng, A.; Jin, G.; Wangh, Q.; Luo, H.; Xiong, H.; Bao, L.; Zhangi, P.; Zhao, F.; Yuj, C.; Hung, C.; Antsfeld, L.; Chidlovskii, B.; Jiang, H.; Xia, M.; Yan, D.; Li, Y.; Dong, Y.; Silva, I.; Pendao, C.; Meneses, F.; Nico
Journal Article
2021Squaramide-Based Supramolecular Materials Drive HepG2 Spheroid Differentiation
Liu, T.; Berk, L. van den; Wondergem, J.A.J.; Tong, C.; Kwakernaak, M.C.; Braak, B.T.; Heinrich, D.; Water, B. van de; Kieltyka, R.E.
Journal Article
2020Depth Profiling of Ion-Implanted 4H-SiC Using Confocal Raman Spectroscopy
Song, Ying; Xu, Zongwei; Liu, Tao; Rommel, Mathias; Wang, Hong; Wang, Yufang; Fang, Fengzhou
Journal Article
2020First Structure-Activity Relationship Study of Potent BLT2 Agonists as Potential Wound-Healing Promoters
Hernandez-Olmos, V.; Heering, J.; Planz, V.; Liu, T.; Kaps, A.; Rajkumar, R.; Gramzow, M.; Kaiser, A.; Schubert-Zsilavecz, M.; Parnham, M.J.; Windbergs, M.; Steinhilber, D.; Proschak, E.
Journal Article
2020Kerfless Wafering Approach with Si and Ge Templates for Si, Ge and III-V Epitaxy
Weiss, C.; Schreiber, W.; Drießen, M.; Sorgenfrei, R.; Liu, T.; Ohnemus, M.; Janz, S.
Conference Paper
2019A Block Coordinate Descent Algorithm for Sparse Gaussian Graphical Model Inference with Laplacian Constraints
Liu, Tianyi; Hoang, Minh Trinh; Yang, Yang; Pesavento, Marius
Conference Paper
2019Depth profiling of ion-implanted 4H-SiC using confocal Raman spectroscopy
Song, Ying; Xu, Zongwei; Liu, Tao; Rommel, Mathias; Wang, Hong; Fang, Fengzhou
Poster
2019Inspection of impact damage on CFRP by lock-in induction thermography
Liu, Ting; Zhang, Yu; Netzelmann, Udo; Guo, Jianguang; Zhang, Wang
Conference Paper
2019Pedo-transfer function and remote-sensing-based inversion saturated hydraulic conductivity of surface soil layer in Xilin River basin
Li, M.; Liu, T.; Luo, Y.; Duan, L.; Zhang, J.; Zhou, Y.; Buren, S.
Journal Article
2019Raman Characterization of Carrier Concentrations of Al-implanted 4H-SiC with Low Carrier Concentration by Photo-Generated Carrier Effect
Liu, Tao; Xu, Zongwei; Rommel, Mathias; Wang, Hong; Song, Ying; Wang, Yufang; Fang, Fengzhou
Journal Article
2019Raman Spectroscopy Characterization of Ion Implanted 4H-SiC and its Annealing Effects
Xu, Zongwei; Song, Ying; Rommel, Mathias; Liu, T.; Kocher, Matthias; He, Z.D.; Wang, H.; Yao, B.T.; Liu, L.; Fang, Fengzhou
Conference Paper
2019Spatial downscaling algorithm of TRMM precipitation based on multiple high-resolution satellite data for Inner Mongolia, China
Duan, L.; Fan, K.; Li, W.; Liu, T.
Journal Article
2018Investigation of Ga ion implantation-induced damage in single-crystal 6H-SiC
He, Zhongdu; Xu, Zongwei; Rommel, Mathias; Yao, Boteng; Liu, Tao; Song, Ying; Fang, Fengzhou
Journal Article
2018Raman spectroscopy characterization of ion implanted 4H-SiC and its annealing effects
Xu, Zongwei; Song, Y.; Rommel, Mathias; Liu, T.; Kocher, Matthias; He, Z.D.; Wang, H.; Yao, B.T.; Liu, L.; Fang, F.Z.
Poster
2018Spatiotemporal characteristics of extreme precipitation regimes in the Eastern Inland River Basin of Inner Mongolian Plateau, China
Li, Wei; Duan, Limin; Luo, Yanyun; Liu, Tingxi; Scharaw, Buren
Journal Article
2015Driver workload detection in on-road driving environment using machine learning
Yang, Yan; Sun, Haoqi; Liu, Tianchi; Huang, Guang-Bin; Sourina, Olga
Conference Paper