Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2018Ressourceneffizienz-Wertstrom
Vollmer, Thomas; Kerkhoff, Johannes; Große Böckmann, Markus; Permin, Eike
: Schmitt, Robert (Editor)
Book
2017Enhancing resiliency in production facilities through cyber physical systems
Schmitt, Robert; Permin, Eike; Kerkhoff, Johannes; Plutz, Martin; Große Böckmann, Markus
Book Article
2015Beschaffungsrisiken quantifizieren
Cube, Philipp von; Kerkhoff, Johannes
Journal Article
2015Technological and economical assessment of alternative process chains for blisk manufacture
Klocke, Fritz; Schmitt, Robert; Zeis, Markus; Heidemanns, Lukas; Kerkhoff, Johannes; Heinen, Daniel; Klink, Andreas
Journal Article
2014Leitprojekt - E³-Produktion
Klingbeil, Nils; Wegener, Maximilian; Kerkhoff, Johannes
Book Article