Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2016LNA module reliability testing for the MetOp second generation satellites
Kärkkäinen, M.; Kantanen, M.; Alanne, A.; Viitanen, J.; Jukkala, P.; Rösch, M.; Leuther, A.; Perichaud, M.-G.; Kangas, V.
Conference Paper
2015Active cold load MMICs for Ka-, V-, and W-bands
Kantanen, M.; Weissbrodt, E.; Varis, J.; Leuther, A.; Seelmann-Eggebert, M.; Rösch, M.; Schlechtweg, M.; Poutanen, T.; Sundberg, I.; Kaisti, M.; Altti, M.; Jukkala, P.; Piironen, P.
Journal Article
2014Low noise amplifier MMICs for 325 GHz radiometric applications
Diebold, S.; Kühn, J.; Hülsmann, A.; Leuther, A.; Dahlberg, K.; Jukkala, P.; Kantanen, M.; Kallfass, I.; Zwick, T.; Närhi, T.
Conference Paper
2014MHEMT G-band low-noise amplifiers
Kärkkäinen, M.; Kantanen, M.; Caujolle-Bert, S.; Varonen, M.; Weber, R.; Leuther, A.; Seelmann-Eggebert, M.; Alanne, A.; Jukkala, P.; Närhi, T.; Halonen, K.A.I.
Journal Article
2013MHEMT G-band low-noise amplifiers
Kärkkäinen, M.; Kantanen, M.; Caujolle-Bert, S.; Varonen, M.; Weber, R.; Leuther, A.; Seelmann-Eggebert, M.; Närhi, T.; Halonen, K.A.I.
Conference Paper
2011Low noise amplifiers for G-band radiometers
Kantanen, M.; Kärkkäinen, M.; Caujolle-Bert, S.; Varonen, M.; Weber, R.; Seelmann-Eggebert, M.; Leuther, A.; Jukkala, P.; Närhi, T.; Halonen, K.A.
Conference Paper
2008Low noise amplifiers for D-band
Kantanen, M.; Kärkkäinen, M.; Varonen, M.; Laaninen, M.; Karttaavi, T.; Weber, R.; Leuther, A.; Seelmann-Eggebert, M.; Närhi, T.; Lahtinen, J.; Halonen, K.
Journal Article
2006Coplanar 155 GHz MHEMT MMIC low noise amplifiers
Kantanen, M.; Kärkkäinen, M.; Varonen, M.; Karttaavi, R.; Weber, R.; Leuther, A.; Seelmann-Eggebert, M.; Närhi, T.; Halonen, K.
Conference Paper
2006Coplanar 94 GHz metamorphic HEMT low noise amplifiers
Kärkkäinen, M.; Varonen, M.; Kantanen, M.; Karttaavi, R.; Weber, R.; Leuther, A.; Seelmann-Eggebert, M.; Nähri, T.; Halonen, K.
Conference Paper