Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2016LNA module reliability testing for the MetOp second generation satellites
Kärkkäinen, M.; Kantanen, M.; Alanne, A.; Viitanen, J.; Jukkala, P.; Rösch, M.; Leuther, A.; Perichaud, M.-G.; Kangas, V.
Conference Paper
2015Active cold load MMICs for Ka-, V-, and W-bands
Kantanen, M.; Weissbrodt, E.; Varis, J.; Leuther, A.; Seelmann-Eggebert, M.; Rösch, M.; Schlechtweg, M.; Poutanen, T.; Sundberg, I.; Kaisti, M.; Altti, M.; Jukkala, P.; Piironen, P.
Journal Article
2014Low noise amplifier MMICs for 325 GHz radiometric applications
Diebold, S.; Kühn, J.; Hülsmann, A.; Leuther, A.; Dahlberg, K.; Jukkala, P.; Kantanen, M.; Kallfass, I.; Zwick, T.; Närhi, T.
Conference Paper
2014MHEMT G-band low-noise amplifiers
Kärkkäinen, M.; Kantanen, M.; Caujolle-Bert, S.; Varonen, M.; Weber, R.; Leuther, A.; Seelmann-Eggebert, M.; Alanne, A.; Jukkala, P.; Närhi, T.; Halonen, K.A.I.
Journal Article
2013Submicron-AlGaN/GaN MMICs for space applications
Quay, R.; Waltereit, P.; Kühn, J.; Brueckner, P.; Heijningen, M. van; Jukkala, P.; Hirche, K.; Ambacher, O.
Conference Paper
201294 GHz power amplifier MMIC development in state of the art MHEMT and AlGaN/GaN technology
Heijningen, M. van; Bent, G. van der; Rodenburg, M.; Vliet, F.E. van; Quay, R.; Brückner, P.; Schwantuschke, D.; Jukkala, P.; Narhi, T.
Conference Paper
2011Low noise amplifiers for G-band radiometers
Kantanen, M.; Kärkkäinen, M.; Caujolle-Bert, S.; Varonen, M.; Weber, R.; Seelmann-Eggebert, M.; Leuther, A.; Jukkala, P.; Närhi, T.; Halonen, K.A.
Conference Paper