Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2004Fibroblasts adhesion on ion beam modified polyethylene
Svorcik, V.; Tomsov, P.; Dvornkov, B.; Hnatowicz, V.; Ochsner, R.; Ryssel, H.
Journal Article
2002Cell adhesion on modified polyethylene
Svorcik, V.; Rockova, K.; Dvorancova, B.; Broz, L.; Hnatowicz, V.; Öchsner, R.; Ryssel, H.
Journal Article
2001Amino acids grafting of Ar+ ions modified PE
Svorcik, V.; Hnatowicz, V.; Stopka, P.; Bacáková, L.; Heitz, J.; Öchsner, R.; Ryssel, H.
Journal Article
2001Emission of volatile degradation products from polymers irradiated with heavy ions to different fluences
Hnatowicz, V.; Vacik, J.; Svorcik, V.; Rybka, V.; Ryssel, H.; Kluge, A.
Journal Article
2000Degradation of polyimide and polyethyleneterephtalate irradiated with 150 and 200 keV Ar+ ions, studied by RBS and ERD techniques
Hnatowicz, V.; Perina, V.; Havranek, V.; Vosecek, V.; Novotny, J.; Vacik, J.; Svorcik, V.; Rybka, V.; Kluge, A.
Journal Article
1999Li+ grafting of ion irradiated polyethylene
Svorcik, V.; Rybka, V.; Vacik, J.; Hnatowicz, V.; Ochsner, R.; Ryssel, H.
Journal Article
1999Polyimide modified by irradiation with C+ and N+ ion beams
Svorcik, V.; Proskova, K.; Hnatowicz, V.; Arenholz, E.; Kluge, A.
Journal Article
1998AFM surface investigation of polyethylene modified by ion bombardment
Svorcik, V.; Arenholz, E.; Hnatowicz, V.; Rybka, V.; Öchsner, R.; Ryssel, H.
Journal Article
1997Degradation of polymide by implantation with Ar+ ions
Svorcik, V.; Rybka, V.; Hnatowicz, V.; Mieek, I.; Jankovkij, O.; Öchsner, R.; Ryssel, H.
Journal Article