Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2014MHEMT G-band low-noise amplifiers
Kärkkäinen, M.; Kantanen, M.; Caujolle-Bert, S.; Varonen, M.; Weber, R.; Leuther, A.; Seelmann-Eggebert, M.; Alanne, A.; Jukkala, P.; Närhi, T.; Halonen, K.A.I.
Journal Article
2013MHEMT G-band low-noise amplifiers
Kärkkäinen, M.; Kantanen, M.; Caujolle-Bert, S.; Varonen, M.; Weber, R.; Leuther, A.; Seelmann-Eggebert, M.; Närhi, T.; Halonen, K.A.I.
Conference Paper