Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2016Effect of internal current flow during the sintering of zirconium diboride by field assisted sintering technology
Gonzales-Julian, Jesus; Jähnert, Kevin; Speer, Kerstin; Liu, Limeng; Räthel, Jan; Knapp, Michael; Ehrenberg, Helmut; Bram, Martin; Guillon, Oliver
Journal Article
2013Examples for nanotechnological applications in the energy sector
Reichenauer, Gudrun; Lang-Koetz, Claus; Hinsch, Andreas; Beucker, Severin; Böttner, Harald; König, Jan D.; Bram, Martin; Gestel, Tim van; Meulenberg, Wilhelm Albert; Stöver, Detlev; Lohstroh, Wiebke; Zhu, Wenzhong; Jäkel, Andreas; Li, Qingdang; Clobes, Jörg; Viereck, Volker; Hillmer, Hartmut H.; Haas, Karl-Heinz
Book Article