Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2021Cross-database and Cross-attack Iris Presentation Attack Detection Using Micro Stripes Analyses
Fang, Meiling; Damer, Naser; Boutros, Fadi; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Journal Article
2021Extended Evaluation of the Effect of Real and Simulated Masks on Face Recognition Performance
Damer, Naser; Boutros, Fadi; Süßmilch, Marius; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Journal Article
2021Face Liveness Detection Competition (LivDet-Face) - 2021
Purnapatra, Sandip; Smalt, Nic; Bahmani, Keivan; Das, Priyanka; Yambay, David; Mohammadi, Amir; George, Anjith; Bourlai, Thirimachos; Marcel, Sébastien; Schuckers, Stephanie; Fang, Meiling; Damer, Naser; Boutros, Fadi; Kuijper, Arjan; Kantarci, Alperen; Demir, Başar; Yildiz, Zafer; Ghafoory, Zabi; Dertli, Hasan; Ekenel, Hazım Kemal; Vu, Son; Christophides, Vassilis; Dashuang, Liang; Guanghao, Zhang; Zhanlong, Hao; Junfu, Liu; Yufeng, Jin; Liu, Samo; Huang, Samuel; Kuei, Salieri; Singh, Jag Mohan; Ramachandra, Raghavendra
Conference Paper
2021Iris Presentation Attack Detection by Attention-based and Deep Pixel-wise Binary Supervision Network
Fang, Meiling; Damer, Naser; Boutros, Fadi; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2021MFR 2021: Masked Face Recognition Competition
Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kolf, Jan Niklas; Raja, Kiran; Kirchbuchner, Florian; Ramachandra, Raghavendra; Kuijper, Arjan; Fang, Pengcheng; Zhang, Chao; Wang, Fei; Montero, David; Aginako, Naiara; Sierra, Basilio; Nieto, Marcos; Erakin, Mustafa Ekrem; Demir, Uğur; Ekenel, Hazım Kemal; Kataoka, Asaki; Ichikawa, Kohei; Kubo, Shizuma; Zhang, Jie; He, Mingjie; Han, Dan; Shan, Shiguang; Grm, Klemen; Struc, Vitomir; Seneviratne, Sachith; Kasthuriarachchi, Nuran; Rasnayaka, Sanka; Neto, Pedro C.; Sequeira, Ana F.; Pinto, Joao Ribeiro; Saffari, Mohsen; Cardoso, Jaime S.
Conference Paper
2021MixFaceNets: Extremely Efficient Face Recognition Networks
Boutros, Fadi; Damer, Naser; Fang, Meiling; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2021My Eyes Are Up Here: Promoting Focus on Uncovered Regions in Masked Face Recognition
Neto, Pedro C.; Boutros, Fadi; Pinto, Joao Ribeiro; Saffari, Mohsen; Damer, Naser; Sequeira, Ana F.; Cardoso, Jaime S.
Conference Paper
2021Neural Architecture Search for Mobile Face Recognition
Siebke, Patrick
: Kuijper, Arjan (1. Review); Boutros, Fadi (2. Review)
Bachelor Thesis
2021NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization
Wang, Caiyong; Wang, Yunlong; Zhang, Kunbo; Muhammad, Jawad; Lu, Tianhao; Zhang, Qi; Tian, Qichuan; He, Zhaofeng; Sun, Zhenan; Zhang, Yiwen; Liu, Tianbao; Yang, Wei; Wu, Dongliang; Liu, Yingfeng; Zhou, Ruiye; Wu, Huihai; Zhang, Hao; Wang, Junbao; Wang, Jiayi; Xiong, Wantong; Shi, Xueyu; Zeng, Shao; Li, Peihua; Sun, Haodong; Wang, Jing; Zhang, Jiale; Wang, Qi; Wu, Huijie; Zhang, Xinhui; Li, Haiqing; Chen, Yu; Chen, Liang; Zhang, Menghan; Sun, Ye; Zhou, Zhiyong; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Tapia, Juan; Valenzuela, Andrés; Busch, Christoph; Gupta, Gourav; Raja, Kiran; Wu, Xi; Li, Xiaojie; Yang, Jingfu; Jing, Hongyan; Wang, Xin; Kong, Bin; Yin, Youbing; Song, Qi; Lyu, Siwei; Hu, Shu; Premk, Leon; Vitek, Matej; Struc, Vitomir; Peer, Peter; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Jaryani, Farhang; Nasab, Samaneh Salehi; Moafinejad, Seyed Naeim; Amini, Yasin; Noshad, Morteza
Conference Paper
2020Compact Models for Periocular Verification Through Knowledge Distillation
Boutros, Fadi; Damer, Naser; Fang, Meiling; Raja, Kiran; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2020Deep Learning Multi-layer Fusion for an Accurate Iris Presentation Attack Detection
Fang, Meiling; Damer, Naser; Boutros, Fadi; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2020The Effect of Wearing a Mask on Face Recognition Performance. An Exploratory Study
Damer, Naser; Grebe, Jonas Henry; Chen, Cong; Boutros, Fadi; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2020Fusing Iris and Periocular Region for User Verification in Head Mounted Displays
Boutros, Fadi; Damer, Naser; Raja, Kiran; Ramachandra, Raghavendra; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2020Iris and Periocular Biometrics for Head Mounted Displays. Segmentation, Recognition, and Synthetic Data Generation
Boutros, Fadi; Damer, Naser; Raja, Kiran; Ramachandra, Raghavendra; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Journal Article
2020Iris Liveness Detection Competition (LivDet-Iris) - The 2020 Edition
Das, Priyanka; McGrath, Joseph; Fang, Zhaoyuan; Boyd, Aidan; Jang, Ganghee; Mohammadi, Amir; Purnapatra, Sandip; Yambay, David; Marcel, Sébastien; Trokielewicz, Mateusz; Maciejewicz, Piotr; Bowyer, Kevin W.; Czajka, Adam; Schuckers, Stephanie; Tapia, Juan; Gonzalez, Sebastian; Fang, Meiling; Damer, Naser; Boutros, Fadi; Kuijper, Arjan; Sharma, Renu; Chen, Cunjian; Ross, Arun A.
Conference Paper
2020Learned Data Augmentation for Model Optimization
Hsu, Wei-Hung
: Kuijper, Arjan (1. Review); Boutros, Fadi (2. Review)
Master Thesis
2020On Benchmarking Iris Recognition within a Head-mounted Display for AR/VR Applications
Boutros, Fadi; Damer, Naser; Raja, Kiran; Ramachandra, Raghavendra; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2020Periocular Biometrics in Head-Mounted Displays: A Sample Selection Approach for Better Recognition
Boutros, Fadi; Damer, Naser; Raja, Kiran; Ramachandra, Raghavendra; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2020Reducing Deep Face Recognition Model Size by Knowledge Distillation
Klemt, Marcel
: Kuijper, Arjan (1. Review); Boutros, Fadi (2. Review)
Bachelor Thesis
2020SSBC 2020: Sclera Segmentation Benchmarking Competition in the Mobile Environment
Vitek, M.; Das, A.; Pourcenoux, Yann; Missler, Alexandre; Paumier, C.; Das, S.; Ghosh, Ishita de; Lucio, Diego Rafael; Zanlorensi, Luiz Antonio; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Grebe, Jonas Henry; Kuijper, Arjan; Hu, J.; He, Y.; Wang, C.; Liu, H.; Wang, Y.; Sun, Z.; Osorio-Roig, D.; Rathgeb, Christian; Busch, Christoph; Tapia, Juan; Valenzuela, Andrés; Zampoukis, Georgios; Tsochatzidis, Lazaros; Pratikakis, Ioannis; Nathan, Sabari; Suganya, Ramamoorthy; Mehta, V.; Dhall, Abhinav; Raja, Kiran; Gupta, G.; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Akbari-Shahper, Mohsen; Jaryani, Farhang; Asgari-Chenaghl, Meysam; Vyas, Ritesh; Dakshit, Sagnik; Peer, Peter; Pal, Umapada; Struc, Vitomir; Menotti, David
Conference Paper
2019Cross-Spectral Periocular Recognition by Cascaded Spectral Image Transformation
Raja, Kiran; Damer, Naser; Ramachandra, Raghavendra; Boutros, Fadi; Busch, Christoph
Conference Paper
2019Cross-spectrum thermal to visible face recognition based on cascaded image synthesis
Mallat, Khawla; Damer, Naser; Boutros, Fadi; Kuijper, Arjan; Dugelay, Jean-Luc
Conference Paper
2019D-ID-Net: Two-Stage Domain and Identity Learning for Identity-Preserving Image Generation from Semantic Segmentation
Damer, Naser; Boutros, Fadi; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2019Detecting Face Morphing Attacks by Analyzing the Directed Distances of Facial Landmarks Shifts
Damer, Naser; Boller, Viola; Wainakh, Yaza; Boutros, Fadi; Terhörst, Philipp; Braun, Andreas; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2019Exploring the Channels of Multiple Color Spaces for Age and Gender Estimation from Face Images
Boutros, Fadi; Damer, Naser; Terhörst, Philipp; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2019Eye-MMS: Miniature Multi-Scale Segmentation Network of Key Eye-Regions in Embedded Applications
Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2019Investigate the use of ultrasonic sensor for human pose estimation in smart environments
Youssef, Salahedine
: Kuijper, Arjan (1. Review); Boutros, Fadi (2. Review)
Bachelor Thesis
2019Realistic Dreams: Cascaded Enhancement of GAN-generated Imageswith an Example in Face Morphing Attacks
Damer, Naser; Boutros, Fadi; Saladie, Alexandra Moseguí; Kirchbuchner, Florian; Kuijper, Arjan
Conference Paper
2019Robust Face Authentication Based on Dynamic Quality-weighted Comparison of Visible and Thermal-to-visible images to Visible Enrollments
Mallat, Khawla; Damer, Naser; Boutros, Fadi; Dugelay, Jean-Luc
Conference Paper
2019Ubiquitous Person Detection and Identification in Smart Living Environments
Kubon, Philipp
: Kuijper, Arjan (1. Gutachten); Boutros, Fadi (2. Gutachten)
Bachelor Thesis
2018P-score: Performance aligned normalization and an evaluation in score-level multi-biometric fusion
Damer, Naser; Boutros, Fadi; Terhörst, Philipp; Braun, Andreas; Kuijper, Arjan
Conference Paper