Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2017Large-Scale 3D Shape Retrieval from ShapeNet Core55
Savva, Manolis; Yu, Fisher; Su, Hao; Kanezaki, Asako; Furuya, Takahiko; Ohbuchi, Ryutarou; Zhou, Zhichao; Yu, Rui; Bai, Song; Bai, Xiang; Aono, Masaki; Tatsuma, Atsushi; Thermos, S.; Axenopoulos, A.; Papadopoulos, G.T.; Daras, P.; Deng, Xiao; Lian, Zhouhui; Li, Bo; Johan, Henry; Lu, Yijuan; Mk, Sanjeev
Conference Paper
2017RGB-D to CAD Retrieval with ObjectNN Dataset
Hua, Binh-Son; Truong, Quang-Trung; Tran, Minh-Khoi; Pham, Quang-Hieu; Kanezaki, Asako; Lee, Tang; Chiang, Hung Yueh; Hsu, Winston; Li, Bo; Lu, Yijuan; Johan, Henry; Tashiro, Shoki; Aono, Masaki; Tran, Minh-Triet; Pham, Viet-Khoi; Nguyen, Hai-Dang; Nguyen, Vinh-Tiep; Tran, Quang-Thang; Phan, Thuyen V.; Truong, Bao; Do, Minh N.; Duong, Anh-Duc; Yu, Lap-Fai; Nguyen, Duc Thanh; Yeung, Sai-Kit
Conference Paper
2016Shape Retrieval of Low-Cost RGB-D Captures
Pascoal, Pedro B.; Proença, Pedro; Gaspar, Filipe; Dias, Miguel Sales; Ferreira, Alfredo; Tatsuma, Atsushi; Aono, Masaki; Berker Logoglu, K.; Kalkan, Sinan; Temizel, Alptekin; Li, Bo; Johan, Henry; Lu, Yijuan; Seib, Viktor; Link, Norman; Paulus, Dietrich
Conference Paper
2016Shape Retrieval of Non-rigid 3D Human Models
Pickup, D.; Sun, X.; Rosin, P.L.; Martin, R.R.; Cheng, Z.; Lian, Z.; Aono, M.; Hamza, A.B.; Bronstein, A.; Bronstein, M.; Bu, S.; Castellani, U.; Cheng, S.; Garro, V.; Giachetti, A.; Godil, A.; Isaia, L.; Han, J.; Johan, H.; Lai, L.; Li, B.; Li, C.; Li, H.; Litman, R.; Liu, X.; Liu, Z.; Lu, Y.; Sun, L.; Tam, G.; Tatsuma, A.; Ye, J.
Journal Article
2015A comparison of 3D shape retrieval methods based on a large-scale benchmark supporting multimodal queries
Li, Bo; Lu, Yijuan; Li, Chunyuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Aono, Masaki; Burtscher, Martin; Chen, Qiang; Chowdhury, Nihad Karim; Fang, Bin; Fu, Hongbo; Furuya, Takahiko; Li, Haisheng; Liu, Jianzhuang; Johan, Henry; Kosaka, Ryuichi; Koyanagi, Hitoshi; Ohbuchi, Ryutarou; Tatsuma, Atsushi; Wan, Yajuan; Zhang, Chaoli; Zou, Changqing
Journal Article
2014SHREC'14 Track: Extended large scale sketch-based 3D shape retrieval
Li, Bo; Lu, Y.; Li, Chunyuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Aono, Masaki; Burtscher, M.; Fu, H.; Furuya, T.; Johan, Henry; Liu, J.; Ohbuchi, R.; Tatsuma, A.; Zou, C.
Conference Paper
2014SHREC'14 Track: Large scale comprehensive 3D shape retrieval
Li, Bo; Lu, Yijuan; Li, Chunyuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Aono, Masaki; Chen, Qiang; Chowdhury, Nihad Karim; Fang, Bin; Furuya, Takahiko; Johan, Henry; Kosaka, Ryuichi; Koyanagi, Hitoshi; Ohbuchi, Ryutarou; Tatsuma, Atsushi
Conference Paper
2014SHREC'14 Track: Shape retrieval of non-rigid 3D human models
Pickup, D.; Sun, X.; Rosin, P.L.; Martin, R.R.; Cheng, Z.; Lian, Z.; Aono, M.; Ben Hamza, A.; Bronstein, A.; Bronstein, M.; Bu, S.; Castellani, U.; Cheng, S.; Garro, V.; Giachetti, A.; Godil, A.; Han, J.; Johan, Henry; Lai, L.; Li, Bo; Li, C.; Li, H.; Litman, R.; Liu, X.; Liu, Z.; Lu, Y.; Tatsuma, A.; Ye, J.
Conference Paper
2013SHREC' 13 Track: Retrieval of objects captured with low-cost depth-sensing cameras
Machado, J.; Ferreira, A.; Pascoal, P.B.; Abdelrahman, M.; Aono, M.; El-Melegy, M.; Farag, A.; Johan, Henry; Li, Bo; Lu, Yijuan; Tatsuma, A.
Conference Paper
2013SHREC'13 Track: Large scale sketch-based 3D shape retrieval
Li, Bo; Lu, Yijuan; Godil, Afzal; Schreck, Tobias; Aono, M.; Johan, Henry; Saavedra, J.M.; Tashiro, S.
Conference Paper